Grafoteka.pl

ROZPOCZNIJ KURS DESIGNERA

Grafika wektorowa

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY

Grafika komputerowa, wektorowa
Regulamin korzystania z serwisu Grafoteka.pl. Przeglądanie stron internetowych w domenie Grafoteka.pl oznacza akceptację Regulaminu.
Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji. Korzystania z Serwisu Grafoteka.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§1
DEFINICJE
1. Serwis – oznacza wszystkie strony internetowe oraz pliki znajdujące się w domenie internetowej Grafoteka.pl.
2. Właściciel – To Dariusz Siudek, W. Niedźwiedzicy 1/27, 59-220 Legnica, NIP: 691-119-78-03, który jest jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych.
3. Użytkownik – To Ty, czyli osoba przeglądająca strony w domenie internetowej Grafoteka.pl.
4. Regulamin – To niniejszy dokument, określający zasady korzystania z Serwisu.


§2
PRAWA WŁASNOŚCI
1. Wszelkie materiały dostępne w Serwisie Grafoteka.pl, czyli filmy, elementy graficzne oraz treść należą do Właściciela Serwisu i są chronione prawem autorskim.
Jeśli technicznie jest taka możliwość, to materiały zawarte w Serwisie Użytkownik może pobierać na własny użytek.
2. Kopiowanie, rozpowszechnianie, cytowanie treści i materiałów z Serwisu jest dozwolone wyłącznie z podaniem źródła wraz z odnośnikiem.
3. Zabronione jest powielanie informacji znajdujących się w Serwisie w celach komercyjnych.
4. Wszelkie znaki handlowe nienależące do Właściciela Serwisu, są wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych.


§3
DOZWOLONY SPOSÓB KORZYSTANIA
1. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu zgodnie z prawem.
2. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób naruszający prawa innych osób.
3. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w kod oraz infrastrukturę Serwisu.
4. Zabrania się uzyskiwać lub próbować uzyskać nieuprawnionego dostępu do którejkolwiek części Serwisu.


§4
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Szczegółowe informacje o tym, jak pozyskiwane, przetwarzane i chronione są Twoje dane osobowe, znajdziesz w Polityce prywatności.


§5
SKLEP INTERNETOWY
W Serwisie Grafoteka.pl można dokonywać zakupów. Wszelkie czynności z tym związane, reguluje odrębny regulamin, czyli Regulamin sklepu internetowego.


§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań, by materiały w nim zawarte nie naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
2. Właściciel Serwisu, mimo że dokłada wszelkich starań, by Serwis funkcjonował niezawodnie, niestety nie gwarantuje braku problemów z dostępnością Serwisu oraz braku problemów technicznych związanych z jego użytkowaniem.
3. Właściciel Serwisu, mimo że dokłada wszelkich starań, nie gwarantuje, że informacje dostępne w Serwisie Grafoteka.pl są dokładne i pozbawione błędów.


§7
ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH
W Serwisie mogą znajdować się odnośniki (linki) do innych stron internetowych. Właściciel Serwisu Grafoteka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści tam zawarte.


§8
POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. Spory powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu będą rozstrzygane polubownie. W przypadku, gdy sporu nie uda się rozwiązać polubownie, sądem właściwym jest sąd właściwy ustalony zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.


§9
ZMIANY
1. Dopuszczalna jest możliwość modyfikacji Regulaminu korzystania ze strony Grafoteka.pl. Warto, odwiedzając niniejszy Serwis, zapoznać się z aktualną treścią Regulaminu, korzystanie z Serwisu Grafoteka.pl oznacza bowiem akceptację warunków w nim zawartych.
2. W przypadku zmiany obowiązującego Regulaminu, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych zapisów.