Affinity Designer
Spolszczenie

24.05.2024
Blog | Affinity Designer
Affinity Designer po polsku PL. Spolszczenie i tłumaczenie Affinity Designera na język polski

Affinity Designer V1/V2

Tłumaczenie na język polski poleceń i narzędzi


Czym jest to spolszczenie do Affinity Designera?
Affinity Designer dostępny jest z interfejsem w kilku językach, niestety nie ma wśród nich języka polskiego i nie zanosi się, żeby został dodany. Dlatego poniżej znajdziesz tłumaczenie poleceń Designera na język polski. Tłumaczenie jest oparte o wersje V1 i V2. Program zaprojektowany jest tak, że nie ma niestety możliwość dodania pliku z tłumaczeniem z poziomu samego programu, pozostaje więc po prostu nauczyć się poleceń.

Jak korzystać z poniższego tłumaczenia?
Jeśli podczas użytkowania Designera natrafisz na wyrażenie, które chcesz przetłumaczyć, przejdź na niniejszą stronę i naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+F. Spowoduje to otworzenie w Twojej przeglądarce okienka wyszukiwania. Wpisz w nim szukane słowo lub frazę i naciśnij klawisz Enter. Jeśli tłumaczenie uwzględnia szukaną przez Ciebie frazę, to zostaniesz przeniesiony do fragmentu z angielską i polską wersją tekstu.
Oczywiście ta instrukcja dotyczy komputerów a nie urządzeń mobilnych. W przypadku telefonów opcje wyszukiwania zależą od konkretnej przeglądarki.

Tłumaczenie jest tłumaczeniem z języka angielskiego, odmiana brytyjska, ponieważ jest to język domyślny interfejsu Designera.

W tej chwili nie wszystkie teksty Affinity Designera zostały przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie będzie systematycznie aktualizowane.

Poleceń jest sporo, więc pomoc będzie mile widziana. Jeśli masz propozycje lub uwagi odnośnie tłumaczenia, jeśli zauważysz, że konkretnych poleceń brakuje w tłumaczeniu, to będę wdzięczny za kontakt.

AKTUALIZACJA 24.05.2024

Obsługa programu

Yes – Tak
No – Nie
Cancel – Anuluj
Delete – Usuń
Search – Szukaj
Continue – Kontynuuj
Select – Wybierz
Browse – Przeglądaj
Rename – Zmień nazwę
Custom – Domyślny/Własny
Width – Szerokość
Height – Wysokość
Apply – Zastosuj
Close – Zamknij
Reset – Resetuj/Wyczyść
Load – Załaduj/Wczytaj
New Version Available – Dostępna jest nowa wersja
There is a new version of Affinity Designer available. – Jest już dostępna nowa wersja Affinity Designera.
Flip Horizontal – Odbicie lustrzane w poziomie
Flip Vertical – Odbicie lustrzane w pionie
Loading (x) document...– Wczytywanie (x) dokumentów...
This file type is not supported – Ten format pliku nie jest obsługiwany
The document is about to close, would you like to save changes? – Ten dokument za chwilę zostanie zamknięty, czy chcesz zapisać zmiany?
Save Document – Zapisz dokument
The document contains non-pixel elements. Would you like to save the document flattened to pixels, or save as a new document? – Dokument zawiera elementy niepikselowe. Czy chcesz zapisać dokument spłaszczony do pikseli, czy zapisać go jako nowy dokument?
Save Flattened – Zapisz spłaszczony
Menu bar – Pasek menu
Tools panel – Przybornik
Updating Font Cache – Aktualizowanie pamięci podręcznej fontów (czcionek)
One or more fonts have been installed or removed. The font cache is being updated – Zainstalowano lub usunięto co najmniej jeden font. Pamięć podręczna fontów jest aktualizowana
An error occurred while exporting to: – Wystąpił błąd podczas eksportowania do:
Permission was denied – Odmowa dostępu
Open Recent Document – Otwórz ostatni (ostatnio otwierany) dokument
The file 'lokalizacja_nazwa_pliku' could not be found. Do you want to remove it from your recently used list? – Plik 'nazwa_pliku.afdesign' nie został odnaleziony. Czy chcesz usunąć go z listy ostatnio używanych plików?
Position: – Pozycja:
Cycle future – Alternatywna kontynuacja

Enable Automatic Crash Report Uploads – Włącz automatyczne przesyłanie raportów o awariach
Would you like to help improve Affinity Designer by automatically uploading crash reports? – Czy chcesz pomóc w ulepszaniu Affinity Designera automatycznie przesyłając raporty o awariach?


Clear User Data – Wyczyść dane użytkownika
You are about to clear your user data. Any checked items will be reset to factory default. Are you sure? – Zamierzasz usunąć swoje dane użytkownika. Wszystkie zaznaczone elementy zostaną zresetowane do ustawień fabrycznych. Czy jesteś pewny?
Clear User Defaults – Wyczyść ustawienia domyślne użytkownika
Don't Restore Window and Documents – Nie przywracaj okna oraz dokumentów
Reset Studio – Resetuj Studio
Reset Object Styles – Resetuj style obiektów
Reset Text Styles – Resetuj style tekstu
Reset File Export Presets – Resetuj ustawienia zdefiniowane eksportu plików
Reset Snapping Options Presets – Resetuj ustawienia zdefiniowane przyciągania
Reset Visibility Options – Resetuj opcje wyświetlania
Reset Fills – Resetuj wypełnienia
Reset Brushes – Resetuj pędzle
Reset Font Replacements – Resetuj ustawienia zastępowania fontów
Reset Tool Presets – Resetuj ustawienia zdefiniowane narzędzi
Reset Grid Presets – Resetuj ustawienia zdefiniowane siatki
Reset Keyboard Shortcuts – Resetuj ustawienia zdefiniowane skrótów klawiaturowych
Reset Assets – Resetuj zasoby
Reset Document Presets – Resetuj ustawienia zdefiniowane dokumentów
Reset Account Data (inc. Synced Content) – Resetuj dane dotyczące konta (w tym synchronizowanie zawartości)
Select All – Zaznacz wszystko
Deselect All – Odznacz wszystko
Clear – Wyczyść
Styles imported successfully. Imported x styles into category "nazwa kategorii" – Pomyślnie zaimportowano style. Importowano x stylów do kategorii "nazwa kategorii"


Registration complete – Rejestracja została ukończona
Your Affinity app is now successfully registered – Twoja aplikacja Affinity została z powodzeniem zarejestrowana.
Your Affinity ID – Twój identyfikator Affinity
Your app registration – Rejestracja twojej aplikacji
Product: – Produkt
Operating system: – System operacyjny:
Device: – Urządzenie
Device name: – Nazwa urządzenia
Go to My Account – Przejdź do mojego konta


Komunikaty

Open non-Beta document – Otwieranie dokumentu nie utworzonego w wersji beta
[...] is a Release version document. – [...] jest dokumentem utworzonym w wersji oficjalnej. (Nie beta)
Editing it in the Beta could add new features to the file that make it unusable by the Release version.
You can either continue working with the document, work on a copy of the document or cancel opening the document. –
Edycja w wersji beta może dodać do pliku nowe funkcje, które sprawią, że nie będzie można go używać w wersji oficjalnej.
Możesz kontynuować pracę z dokumentem, pracować nad jego kopią lub anulować otwieranie dokumentu.
How do you want to proceed? – W jaki sposób chcesz kontynuować?
Make copy – Utwórz kopię
The file includes features from a later version of Affinity – Plik zawiera funkcje z nowszej wersji programu Affinity
Restore unsaved file? – Czy odzyskać niezapisany plik?
An unsaved file was found. Do you want to restore the unsaved file? – Program wykrył niezapisany plik. Czy chcesz odzyskać niezapisany plik?
Opening legacy document – Otwieranie dokumentu utworzonego w poprzedniej wersji programu
nazwa_pliku.afdesign was created in Affinity 1. Editing it will make it unusable in the older version. Use "Save As" to preserve the original file. – nazwa_pliku.afdesign został utworzony w Affinity 1. Edytowanie sprawi, że z dokumentu nie będzie można korzystać w starszej wersji. Użyj polecenia "Zapisz jako", by zachować oryginalny plik.
Do not show this warning again – Nie pokazuj tego ostrzeżenia ponownie
Package Document – Pakiet z dokumentu
This document contains no resources that require packaging. Would you like to save as a new document? – Ten dokument nie zawiera żadnych zasobów, które wymagają utworzenia pakietu. Czy chcesz zapisać jako nowy dokument?
Linked Resource Changed – Połączony zasób został zmodyfikowany
Image 'nazwa_pliku' has been modified outside of the application – Obraz 'nazwa_pliku' został zmodyfikowany poza aplikacją
Total – Wszystkie
Missing – Brakujący
Restricted – Ograniczenia
Linked – Połączony
Modified – Modyfikowane
Include Fonts – Uwzględnij fonty
Include Images – Uwzględnij obrazki
Present – Dołączony
Saving With History – Zapisywanie razem z historią
Enabling „Save With History” will mean that anybody who receives this document will be able to see everything you did to create it. Do you still want to enable „Save With History”? – Włączenie „Zapisz razem z historią” oznacza, że każdy, kto otrzyma ten dokument, będzie mógł zobaczyć wszystko, co zrobiłeś, podczas jego tworzenia. Czy nadal chcesz włączyć opcję „Zapisz razem z historią”?
Package Document Warning – Ostrzeżenie dotyczące pakietu dokumentu
This document contains one or more restricted fonts. Please ensure that you comply with any applicable copyright laws and licensing agreements if you intend to redistribute the package. – Ten dokument zawiera co najmniej jeden font z ograniczeniami prawnymi. Jeśli zamierzasz rozpowszechniać pakiet, upewnij się, że przestrzegasz wszelkich obowiązujących praw autorskich i umów licencyjnych.
Save Package – Zapisz pakiet
Failed to Save Package. – Nie udało się zapisać pakietu.
There was a failure to create the package. It may be incomplete. – Wystąpił błąd podczas tworzenia pakietu. Pakiet może być niekompletny.
Unmatched Images – Niepasujące obrazki
Some images conflict with existing files. Would you like to replace them with your embedded copies? – Niektóre obrazki powodują konflikt z istniejącymi plikami. Czy chcesz je zastąpić osadzonymi kopiami?
Status – Status
Placement – Umieszczenie
Size – Rozmiar
Placed DPI – Rozdzielczość umieszczonego pliku:
Original size: – Oryginalny wymiar:
Original DPI: – Oryginalne DPI:
Placed size: – Wymiar umieszczonego pliku
Locate in Document – Znajdź w dokumencie
Update – Zaktualizuj
Replace... – Zamień...
Make Linked... – Ustaw jako połączony
Collect... – Zbierz...
Show in Explorer – Pokaż w eksploratorze
Modified – Zmodyfikowano
Missing Resource(s) – Brakujący zasób/zasoby
Some of your linked resource files are missing. Would you like to locate them? – Brakuje niektórych z twoich połączonych zasobów. Czy chcesz je zlokalizować?
The file 'C:\przykladowy_dokument' could not be found. Do you want to remove it from your recently used list? – Plik 'C:\przykladowy_dokument' nie został znaleziony. Czy chcesz usunąć go z listy ostatnio używanych plików?
Rename Artboard – Zmień nazwę obszaru roboczego
Please enter a new name for the Artboard. – Proszę wpisać nową nazwę dla tego obszaru roboczego.


Pasek statusu. Komunikaty

Status bar – Pasek stanu
Click or Drag to select object – Kliknij lub przeciągnij, by zaznaczyć obiekt
Drag to marquee select – Przeciągnij, by zaznaczyć markizą
Double-Click to reset – Kliknij dwukrotnie, by zresetować
RightMouse to resize and rotate – Prawy klawisz, by skalować i obracać
Click an object to select it – Kliknij obiekt, by go zaznaczyć
'nazwa_obiektu' selected – 'nazwa_obiektu' jest zaznaczony
Drag to move selection – Przeciągnij, by przemieścić zaznaczenie
Click another object to select it. Click on an empty area to deselect selection. – Kliknij inny obiekt, by go zaznaczyć. Kliknij pusty obszar, by usunąć zaznaczenie.
Drag to move the point – Przeciągnij, by przesunąć punkt
Click to set the transform origin – Kliknij, by ustalić punkt początkowy transformacji
RightMouse to translate – Prawy klik, by przekształcać
Shift to scale only – Shift, by tylko skalować
Ctrl to rotate only – Ctrl, by tylko obracać
Shift+Ctrl to rotate to constrained angles – Shift+Ctrl, by ograniczyć kąt podczas obrotu
Alt to ignore snapping – Alt, by zignorować przyciąganie
Drag to create a new (Ellipse) shape – Przeciągnij, by utworzyć nowy kształt (elipsy)
+Shift to constrain proportions – +Shift, by wymusić zachowanie proporcji
+Ctrl to create from centre point – +Ctrl, by tworzyć od punktu środkowego
+RightMouse to create along line – +Prawy klik, by tworzyć wzdłuż linii
Click to select a shape to change the shape's parameters – Kliknij, by zaznaczyć kształt i modyfikować jego właściwości
+Shift to toggle select – +Shift, by przełączać zaznaczenie
Click or Drag to create starting point of new curve – Kliknij lub przeciągnij, by utworzyć punkt początkowy nowej krzywej
Ctrl to use Node Tool – Ctrl, by użyć narzędzia Edycja węzła/wierzchołka
Click or Drag to extend curve from end – Kliknij lub przeciągnij, by przedłużyć krzywą od końcowego węzła
Click+RightMouse or Drag+Right Mouse to create a straight line – Kliknij+Prawy klawisz lub przeciągnij+Prawy klawisz, by utworzyć linię prostą
Drag+Shift to constrain node tangent – Przeciągnij+Shift, by wymusić kąt uchwytu węzła
Click an object to select it – Kliknij obiekt, by go zaznaczyć
Click+Shift to add to selection – Kliknij+Shift, by dodać do zaznaczenia
Drag to marquee select nodes – Przeciągnięcie markizą zaznacza węzły
Drag+Alt to begin lasso node selection – Przeciągnij+Alt, by uaktywnić zaznaczanie węzłów lassem
Click+Alt to begin polygon node selection – Kliknij+Alt, by uaktywnić zaznaczanie węzłów wielokątem
Drag+Shift to add nodes to selection – Przeciągnij+Shift, by dodać węzły do zaznaczenia
Drag+RightMouse to remove nodes from selection – Przeciągnij+Prawy klawisz, by odjąć węzły od zaznaczenia
Drag+Shift+RightMouse to toggle node selection – Przeciągnij+Shift+Prawy klawisz, by przełączać zaznaczenie węzłów
Click+Shift to toggle selection – Przeciągnij+Shift, by przełączać zaznaczenie
Click+Alt to force node into sharp point – Kliknij+Alt, by wymusić węzeł o ostrym wierzchołku
Drag to move selected nodes – Przeciągnij, by przemieszczać zaznaczone węzły
Drag+Shift to constrain drag – Przeciągnij+Shift, by wymusić kąt podczas przeciągania
Drag+RightMouse to move just nodes – Przeciągnij+Prawy klawisz, by przemieszczać tylko węzły
Drag to start drawing freehand – Przeciągnij, by rozpocząć rysowanie odręczne
Drag+Alt to use colour picker – Przeciągnij+Alt, by użyć kroplomierza
Drag to create new (nazwa kształtu) shape – Przeciągnij, by narysować nowy kształt (nazwa kształtu)
Drag handles to change the selection's fill – Przeciągnij uchwyty, by zmienić wypełnienie zaznaczenia
Drag handles to change the selection's transparency – Przeciągnij uchwyty, by zmienić przezroczystość zaznaczenia
Add Stroke Add Fill – Dodaj obrys i wypełnienie
Drag to place your image – Przeciągnij, by umieścić swój obraz
Click to place your image at default size – Kliknij, by umieścić obrazek w oryginalnym rozmiarze
RightMouse to preview before dragging – Prawy klik, by podejrzeć przed przemieszczeniem
Ctrl to place centred about the drag start point – Ctrl, by umieścić wyśrodkowany względem punktu początkowego przeciągania
Shift to drag non-aspect correct – Shift, by przeciągnąć bez zachowania proporcji
Click object to select it for cropping – Kliknij obiekt, by zaznaczyć go w celu wykadrowania
Drag to create Frame text – Przeciągnij, by utworzyć ramkę tekstową
Click or Drag to pick colour, hold Ctrl to pick into document palette – Kliknij lub przeciągnij, by wybrać kolor, przytrzymaj Ctrl, by dodać kolor do palety dokumentu
Drag to pan view – Kliknij, by przesuwać widok
Click to zoom in about a point – Kliknij, by powiększyć we wskazanych miejscu
Click+Alt to zoom out about a point – Kliknij+Alt, by pomniejszyć we wskazanych miejscu
Drag an area and release to zoom the view – Przeciągnij obszar i zwolnij klawisz, by powiększyć widok
Drag right to zoom in. Drag left to zoom out. Drag+Alt to zoom into the marquee. – Przeciągnij w prawo, by pomniejszać widok. Przeciągnij w lewo, by powiększać widok. Przeciągnij + Alt, by powiększyć obszar wewnątrz zaznaczenia
Drag to adjust the contour's offset – Przeciągnij, by dostosować przesunięcie konturu
Alt to clone the object and apply contour – Alt, by sklonować obiekt i zastosować kontur
Quitting – Rezygnacja
At least one file is currently being opened. Please wait for files to load before quitting the application. – Co najmniej jeden plik jest obecnie otwierany. Poczekaj na wczytanie plików przed zamknięciem aplikacji.
Drag to free hand select areas. +Shift to invert selection. +Ctrl to remove from selection. Ctrl to make new layer selection. – Przeciągnij, by swobodnie zaznaczać obszary. +Shift, by odwrócić zaznaczenie. +Ctrl, by odjąć od zaznaczenia. Ctrl, by wybrać nową warstwę.
Click to select/deselect this area. Drag to free hand select areas. +Shift to invert to selection. +Ctrl to remove from selection. Ctrl to make new layer selection. – Kliknij, by zaznaczyć/odznaczyć ten obszar. Przeciągnij, by swobodnie wybierać obszary. +Shift, by odwrócić zaznaczenie. +Ctrl, by odjąć od zaznaczenia. Ctrl, by dokonać nowego wyboru warstwy.
Return to create shape. Backspace to delete selected areas. Escape to reset selected areas. – Klawisz Return (lub Enter), by utworzyć kształt. Backspace, by usunąć wybrane obszary. Esc, odznaczyć zaznaczone obszary.
Click to select objects. Drag to start cutting. Drag+Shift or Drag+RightMouse to cut with a straight line. Ctrl to use Node Tool. – Kliknij, by zaznaczyć obiekty. Przeciągnij, by rozpocząć cięcie. Przeciągnij+Shift lub Przeciągnij+Prawy klawisz myszy, by przeciąć linią prostą. Ctrl, by użyć narzędzia Node Tool (Narzędzie Edycji węzła).
Click to load format. – Kliknij, by pobrać formatowanie (właściwości).
Click to load format and apply to current selection. – Kliknij, by pobrać formatowanie i zastosować do bieżącego zaznaczenia.
Click or Drag to apply format. Alt to reload. – Kliknij lub przeciągnij, by zastosować formatowanie. Ale, by pobrać ponownie.
Place the mouse over an object to measure get its area or length. – Umieść kursor myszy nad obiektem, by zmierzyć jego powierzchnię lub długość.
Place the mouse over an object to measure it. Click or Drag to measure from a point. – Umieść kursor myszy nad obiektem, by dokonać pomiaru. Kliknij lub przeciągnij, by zmierzyć od punktu.


Settings > General

Settings – Ustawienia
Preferences – Preferencje
General – Ogólne
Reopen document on startup – Otwórz ponownie dokument po uruchomieniu programu
Documents open in a new floating window – Dokumenty otwieraj w nowym pływającym oknie
Documents open in the current active group – Dokumenty otwieraj w bieżącej aktywnej grupie
Limit initial zoom to a maximum of 100% – Ogranicz początkowe powiększenie do maksymalnie 100%
Link new content categories – Dołącz nową zawartość kategorii
Linked Services – Usługi łączenia
Link– Połącz
Unlink– Rozłącz
Import PSD text as text rather than bitmap – Importuj tekst PSD jako tekst, a nie bitmapę
Import PSD smart objects where possible – Importuj obiekty inteligentne PSD, jeśli to możliwe
Prefer to keep selection after delete – Zachowaj zaznaczenie po usunięciu
Refine HEIC depth maps – Popraw mapę głębi w plikach HEIC
Clipboard – Schowek
Copy items as SVG – Kopiuj elementy jako SVG
Preserve Unicode breaks when copying plain text – Zachowaj odstępy w znakach Unicode podczas kopiowania zwykłego tekstu
Save thumbnails with documents – Zapisuj miniaturki razem z dokumentami
Enable "Save" over imported PSD files – Włącz zapisywanie dla zaimportowanych plików PSD
Warning: This option is only recommended for users who wish to use PSD as an interchange format with DAM applications. Incompatibility between the Affinity format and PSD may cause certain document features to get rasterised or lost. – Uwaga: ta opcja jest zalecana tylko użytkownikom, którzy chcą wykorzystywać format PSD jako format wymiany z aplikacjami DAM. Niezgodność między formatem Affinity a PSD może spowodować rasteryzację lub utratę niektórych funkcji dokumentu.
Insert filler text as text – Wstaw tekst zastępczy jako tekst
Prefer metafile to raster when pasting from external application – Rasteryzuj pliki metafile podczas wklejania z zewnętrznej aplikacji
Automatically update linked resources when modified externally – Automatycznie aktualizuj połączone zasoby, gdy zostaną zmodyfikowane w zewnętrznym programie.
Load metadata from XMP sidecars – Wczytaj metadane z doczepionych plików XMP
Language – Język
Requires restart – Wymagane jest ponowne uruchomienie programu
Changes in preferences require a restart. Would you like to restart now? – Zmiany w preferencjach wymagają ponownego uruchomienia programu. Czy chcesz teraz uruchomić program ponownie?
Automatically hide extensions – Automatycznie ukryj rozszerzenia (macOS)
Store fonts (*.affont) will be loaded from the Affinity Fonts folder on startup:
Open Affinity Fonts Folder in Explorer... –
Przechowywane fonty (*.affont) zostaną wczytane z folderu Affinity Fonts podczas uruchamiania (programu/aplikacji)
Thanks to Updating to [...]. Affinity Designer [...]. is packed full od useful new features and improvements – Dziękujemy za zaktualizowanie Affinity Designera do wersji [...]. Wersja [...] zawiera mnóstwo przydatnych nowych funkcji i ulepszeń.


Settings > Colour

RGB Colour Profile – Profil koloru RGB
32bit RGB Colour Profile – Profil koloru RGB 32 bity
CMYK Colour Profile – Profil koloru CMYK
Greyscale Colour Profile – Profil koloru dla skali szarości
LAB Colour Profile – Profil koloru LAB
Rendering Intent – Metoda konwersji koloru:
Perceptual – Percepcyjna
Relative Colourimetric – Relatywna kolorymetryczna
Saturation – Nasycenie
Absolute Colourimetric – Absolutna kolorymetryczna
Black point compensation – Kompensacja punktu czerni
Convert opened files to working space – Konwertuj otwierane pliki do roboczej przestrzeni kolorów
and warn – i wyświetl ostrzeżenie
Warn when assigning working profile to unprofiled files – Kolor
Enable HDR by default in 32-bit RGB views – Włącz obsługę HDR jako domyślną dla obrazów 32 bitowych
OpenColorIO Configuration File: – Plik konfiguracyjny OpenColorIO
No configuration selected – Nie wybrano konfiguracji
Perform OCIO conversions based on filename – Konwertuj OCIO uwzględniając nazwę pliku
and warn when converting on load – Kolor
OpenColorIO Search Folder – Folder wyszukiwania OpenColorIO (macOS)
Associate OpenEXR alpha channels – Scalaj kanały alfa w pliku OpenEXR
Post divide EXR colours by alpha – Podziel kolory pliku EXR przez kanał alfa
Perturb zero EXR alpha – Zmień niezerowy kanał alfa dla pliku EXR


Settings > Performance

Performance – Wydajność
RAM Usage Limit: – Limit użycia pamięci RAM:
Disk Usage Warning At: – Ostrzeżenie o użyciu dysku:
Undo Limit: – Limit cofania:
View Quality: – Jakość podglądu:
Dither gradients – Dithering (roztrząsanie) gradientu
Use precise clipping – Stosuj precyzyjne przycinanie
File Recovery Interval: 300 seconds – Interwał odzyskiwania pliku: 300 sekund
Renderer. Default – Urządzenie renderujące. Domyślne
Retina Rendering: – Rendering Retina
Automatic (Best) – Automatyczny (najlepszy)
Low quality (Fastest) – Niska jakość (szybszy)
High quality (Slowest) – Wysoka jakość (wolniejszy)
Hardware Acceleration: Enable OpenCL compute acceleration – Przyspieszanie sprzętowe: Włącz przyspieszenie obliczeń OpenCL


Settings > User Interface

User Interface – Interfejs użytkownika
Background Grey Level: – Poziom szarości tła:
Artboard Background Grey Level: – Poziom szarości tła obszaru roboczego:
Text Contrast – Kontrast tekstu
UI Gamma: – Gamma interfejsu:
UI Brightness: – Jasność interfejsu
UI Contrast: – Kontrast interfejsu
High – Wysoki
UI Style: – Styl interfejsu:
Dark – Ciemny
Light – Jasny
Default OS – Domyślny dla systemu operacyjnego
Font UI Size: – Rozmiar czcionki (kroju pisma) interfejsu:
Default – Default
Large – Large
Tooltip Delay: – Opóźnienie podpowiedzi:
Decimal Places for Unit Types: – Miejsca dziesiętne dla jednostek miary:
(requires restart) – (Wymagane jest ponowne uruchomienie programu)
Automatically lock background layer on import – Automatycznie zablokuj tło przy imporcie
Show Lines in points – Wyświetlaj linie w punktach
Show Text in points – Wyświetlaj tekst w punktach
Show brush previews – Wyświetlaj podgląd pędzla
Always show brush crosshair – Zawsze wyświetlaj pędzel jako celownik
Monochromatic Iconography – Monochromatyczne ikony
Icon Style – Styl ikony
Auto-scroll to show selection in Layers panel – Przewiń automatycznie, by wyświetlić zaznaczony element w panelu Warstwy
Enable Pointer Support (requires restart) – Włącz obsługę kursora (Wymagane jest ponowne uruchomienie programu)


Settings > Tools

Tools – Narzędzia
Tool Handle Size: – Rozmiar uchwytów narzędzia
Smallest – Najmniejsze
Small – Małe
Default – Domyślne
Large – Duże
Largest – Największe
Select object when intersects with selection marquee – Zaznacz obiekt, gdy przecina się z markizą zaznaczenia
Use Shift key to cycle tool groups – Użyj klawisza Shift, aby przełączać się pomiędzy grupami narzędzi
Use mouse wheel to zoom – Użyj kółka myszy do powiększania
Use 'scrubby' zoom – Użyj 'przesuwanego' powiększania
Enable Dial support (requires restart) – Włącz obsługę kontrolera Dial (wymagane ponowne uruchomienie)
Synchronise tools between documents – Synchronizuj narzędzia pomiędzy dokumentami
Touch for gestures only – Dotyk tylko dla gestów
Enable canvas rotation with Alt+scroll wheel – Aktywuj obracanie obszaru z pomocą klawisza Alt i kółka myszki
Move Tool Aspect Constrain: – Wymuś zachowanie proporcji dla narzędzia Przesunięcie:
Automatic (based on selection) – Automatycznie (na podstawie zaznaczenia)
Constrain by default – Domyślnie wymuszaj
Do not constrain by default – Domyślnie nie wymuszaj
Tablet Input Method – Dane wejściowe tabletu
Low Precision – Niska precyzja
Hight Precision – Wysoka precyzja
Windows Ink – Windows Ink
Create Text with Blend Gamma: – Twórz tekst z wartością gamma dla mieszania:
Nudge Distance: – Odległość podsuwania
Modifier Nudge Distance: – Modyfikator odległości podsuwania
Additional dictionary folder. – Folder dla dodatkowych słowników.


Settings > Beta program

Reset Beta Apps – Wyczyść ustawienia aplikacji w wersjach beta
Copy Settings & Content From Release Apps – Kopiuj ustawienia & zawartość z aplikacji w wersji wydanej
Existing settings & content across your beta apps will be overwritten. – Ustawienia & zawartość twoich aplikacji w wersjach beta zostanie zastąpiona.
Requires app restart. – Wymagane ponowne uruchomienie aplikacji.
This will copy all custom content and settings from the release versions of the apps. Custom content and settings that you have previously created in the beta versions of the apps will be lost, and your beta app(s) will be restarted. An additional x MB of disk space will be required. – Twoja zawartość i ustawienia z wersji wydanej zostaną skopiowane. Niestandardowe treści i ustawienia utworzone wcześniej w wersji beta aplikacji zostaną utracone, a aplikacja/aplikacje w wersjach beta zostaną uruchomione ponownie. Wymagane będzie dodatkowe x MB miejsca na dysku.


Settings > Skróty klawiaturowe

Keyboard Shortcuts – Skróty klawiaturowe
Apply to all – Zastosuj do wszystkich
Ignore Modifier – Ignoruj modyfikator
Clear All Shortcuts – Wyczyść wszystkie skróty


Settings > Miscellaneous

Miscellaneous – Różne
Help improve the product by automatically uploading crash reports – Pomóż nam ulepszyć produkt, automatycznie przesyłając raporty o awariach
Include registered name '' for diagnostic purposes (requires restart) – Uwzględnij zarejestrowaną nazwę użytkownika '' do celów diagnostycznych (wymagane jest ponowne uruchomienie programu)
Reset Fills – Resetuj wypełnienia
Reset Brushes – Resetuj Pędzle
Reset Object Styles – Resetuj style obiektów
Reset Text Styles – Resetuj style tekstu
Reset User Defaults – Resetuj ustawienia użytkownika
Are you sure you want to delete brush category 'nazwa_kategorii'. – Czy na pewno chcesz usunąć kategorię pędzli 'nazwa_kategorii'?
There is no undo for this operation. There could also be brushes in this category that are only shown in other personas. – Nie można cofnąć tej operacji. W tej kategorii mogą znajdować się również pędzle, które są wyświetlane tylko w innych personach.
Brushes imported successfully – Z powodzeniem zaimportowano pędzle
Imported x raster brushes into category 'Nazwa_kategorii' – Zaimportowano x rastrowych pędzli do kategorii 'Nazwa_kategorii'
Move to Category... – Przenieś do kategorii
Duplicate to Category... – Duplikuj do kategorii


Restart Required – Wymagane jest ponowne uruchomienie programu
Changes in preferences require a restart. Would you like to restart now? – Zmiany w ustawieniach wymagają ponownego uruchomienia programu. Czy chcesz uruchomić program w tym momencie?


Drag your favourite items into the toolbar... – Przeciągnij swoje ulubione funkcje na pasek narzędzi...
Flexible Space – Elastyczny odstęp
Space – Odstęp
... or drag the default set into the toolbar. – ...lub przeciągnij domyślny zestaw funkcji na pasek narzędzi.
Number of Columns – Liczba kolumn


Export

Export – Eksport
Export Settings – Ustawienia eksportu
Size: – Wymiary:
Quality: – Jakość:
Preset – Ustawienia zdefiniowane
Resample/Resampler: – Metoda próbkowania (przepróbkowanie):
Nearest – Najbliższy (sąsiad)
Bilinear – Interpolacja dwuliniowa
Lanczos 3 Separable – Lanczos 3 Rozłączny
Lanczos 3 Non-Separable – Lanczos 3 Nierozłączny
Save Affinity layers – Zapisz razem z warstwami programu Affinity
Preview export when complete – Wyświetl po zakończeniu eksportu
Area: – Obszar:
Whole document – Cały dokument
Selection area – Obszar zaznaczenia (z tłem)
Selection only – Tylko zaznaczenie (bez tła)
Don't export layers hidden by Export persona – Nie eksportuj warstw ukrytych w Export Persona
Estimated File Size: – Przewidywany rozmiar pliku:
Calculating... – Obliczanie...
Enter a name for the preset – Wpisz nazwę dla zestawu ustawień
Name – Nazwa
Delete preset – Usuń zestaw ustawień
Are you sure you want to delete the preset? This cannot be undone (you can re-add the preset). – Czy na pewno chcesz usunąć ustawienie zdefiniowane? Nie można cofnąć tej operacji (możesz ponownie dodać ustawienie zdefiniowane).
Preview... – Podgląd...
Generating Preview... – Przygotowywanie podglądu...
Embed metadata – Dodaj metadane
Metadata will be embedded for all of the current selection – Metadane zostaną dodane dla całej bieżącej selekcji
Manage Presets – Zarządzaj ustawieniami zdefiniowanymi
Save Affinity layers – Zachowaj warstwy programu Affinity
Compression – Kompresja
More...– Więcej...

PNG/GIF

Pixel format: – Format pikseli
Use document format – Użyj formatu dokumentu
Matte: – Otoczka:
ICC Profile – Profil kolorów ICC
Embed ICC profile – Osadź profil kolorów ICC
Include bleed – Uwzględnij spady
Palettised – Paleta kolorów
Palette: – Paleta:
Automatic – Automatyczna
Black & White – Czarno-biała
Grayscale – Skala szarości
Web colours – Kolory w Internecie
Colours – Liczba kolorów
Gradient – Gradient
Rotate gradient – Obróć gradient
Reverse gradient – Odwróć gradient
Maintain fill aspect ratio – Zachowaj proporcje wypełnienia
Solid – Jednolity
Linear – Liniowy
Elliptical – Eliptyczny
Radial – Radialny (promieniowy)
Conical – Stożkowy
Bitmap – Mapa bitowa

JPEG

Quality: – Jakość:
Progressive – Progresywny
Convert clips to paths: – Przekształć przycięcia w ścieżki:

PSD

Compatibility mode – Tryb zgodności
Smallest file sizes – Mniejszy rozmiar pliku
Rasterise all layers – Rasteryzuj wszystkie warstwy
Gradients: Preserve accuracy – Gradienty: Utrzymuj dokładność
Preserve editability – Zachowaj możliwości edycyjne
Adjustments: – Dopasowania:
Layers effects: – Efekty warstw:
Lines: – Linie:
Adv blending: – Zaawansowany tryb mieszania:

PDF

Raster DPI: – Rozdzielczość rastra
(Nothing will be rasterised): – (Nic nie zostanie zrasteryzowane)
Some areas will be rasterised – Niektóre obszary zostaną zrasteryzowane
Some areas will be approximated – Niektóre obszary zostaną odwzorowane w przybliżeniu
Document will be rasterised – Dokument zostanie zrasteryzowany
(for export) – (do eksportu)
(digital – small size) – SVG (cyfrowy – mały rozmiar)
(digital – high quality) – SVG (cyfrowy – wysoka jakość)
(flatten) – (spłaszczony)
for print – do druku
press ready – przygotowany dla drukarni
Rasterise: – Rsteryzuj:
Everything – Wszystko
Nothing – Nic
Unsupported properties – Nieobsługiwane właściwości
Downsample images – Zmniejsz próbkowanie(podpróbkowanie) obrazów
Above DPI: – Powyżej DPI:
Resampler: – Metoda próbkowania:
Nearest – Najbliższy (sąsiad)
Lanczos 3 Non-Separable – Lanczos 3 Nierozłączny
Use document resolution – Użyj rozdzielczości dokumentu
Use DPI: 300 – Użyj DPI:
Allow JPEG compression – Uwzględnij kompresję JPEG
Compatibility: – Zgodność
Convert image colour spaces – Konwertuj przestrzenie kolorów obrazka
Honour spot colours – Uwzględniaj kolory dodatkowe
Overprint black – Nadrukuj czarny
Include Hyperlinks – Uwzględnij hiperłącza
Include Bookmarks – Uwzględnij zakładki
Include Layers – Uwzględnij warstwy
Embed fonts: – Osadź fonty
Text as Curves – Tekst jako krzywe
All Fonts – Wszystkie fonty
Uncommon Fonts – Niepopularne fonty
No Fonts – Brak fontów
Subset fonts – Podzbiór fontów (czcionek)
Allow advanced features – Zezwalaj na zaawansowane właściwości

SVG

Export text as curves font for independence – Eksportuj tekst jako krzywe niezależne od kroju
Export text as curves – Eksportuj tekst jako krzywe
Longer text spans – Większy zakres tekstu
Use relative coordinates – Użyj współrzędnych względnych
Use hex colours – Zapisuj kolory w trybie szesnastkowym
Flatten transforms – Spłaszcz transformacje
Use tile patterns – Użyj wzorów kafelków
Set viewbox – Ustaw viewBox
Add line breaks – Dodaj podziały wierszy

WMF (EMF)

Clip Transparency – Przytnij przezroczystość
Export text as curves – Eksportuj tekst jako krzywe

EPS

Postscript level – Poziom języka Postscript
Minimise size – Zmniejsz rozmiar

EXR/HDR

Multi channel – Wielokanałowy

DWG/DXF Import

Page Box — -
TrimBox — -
Minimum Content — -
Maximum Content — -
Selection: — Wybór:
All Pages — Wszystkie strony
Single Page — Pojedyncza strona
Model — Model (Projekt)
Insertion Units: — -
Background colour: — Kolor tła:
Colour override: — Kolor zastępujący:
Use host document DPI — Użyj rozdzielczości głównego dokumentu.
Apply drawing scale — Zastosuj skalę rysunku
Remove hidden items — Usuń ukryte elementy
Display Entity Handles — Wyświetl uchwyty elementów
Fit model to page — Dopasuj model do strony
Override line weights — Zastąp szerokości linii
Select what to import. — Wybierz, co chcesz importować.
Specifies the units for the model. — Określa jednostki dla modelu.
Enter the DPI of the new document — Zdefiniuj rozdzielczość dla nowego dokumentu
Place at the host document DPI — Umieść w DPI dokumentu głównego???
Sets the background colour for the drawing. The foreground colour palette is adjusted to suit the background colour. — Definiuje kolor tła rysunku. Paleta kolorów pierwszego planu zostanie dostosowywana do koloru tła.
All strokes will use this colour. All fills will use this colour with luminosity adjusted. Clear to use the drawing's original colours. — Ten kolor zostanie zastosowane do wszystkich obrysów. Wszystkie wypełnienia będą używać tego koloru z dostosowaną jasnością. Wyczyść, aby użyć oryginalnych kolorów rysunku.
Apply a drawing scale to imported layouts, where possible — Jeśli to możliwe, zastosuj skalę rysunku do zaimportowanych layoutów
When enabled, hidden items are removed from the drawing. This includes items in hidden and frozen layers. — Gdy ta opcja jest włączona, ukryte elementy są usuwane z rysunku. Dotyczy to elementów na warstwach ukrytych i zamrożonych.
When enabled, the name of each imported item will contain its DWG/DXF handle. — Jeśli włączone, nazwa każdego importowanego elementu będzie zawierała jego uchwyt DWG/DXF.
When enabled, the model will be scaled to fit the page. — Jeśli włączone, model zostanie przeskalowany w celu dopasowania do strony.
When enabled, all line weights are set to 0.1pt. — Jeśli włączone, szerokość wszystkich linii zostanie ustawiona na 0.1 pt

Przybornik

Tools – Przybornik
Move Tool – Narzędzie Przesunięcie
Artboard Tool – Narzędzie Obszar roboczy
Node Tool – Narzędzie Edycja węzła
Point Transform Tool – Narzędzie Punkt transformacji
Corner Tool – Narzędzie Narożnik
Contour Tool – Narzędzie Kontur
Pen Tool – Narzędzie Pióro
Pencil Tool – Narzędzie Ołówek
Knife Tool – Narzędzie Nóż
Vector Brush Tool – Narzędzie Wektorowy pędzel
Fill Tool – Narzędzie Wypełnienie
Transparency Tool – Narzędzie Przezroczystość
Place Image Tool – Narzędzie Umieść obraz
Vector Crop Tool – Narzędzie Wektorowe kadrowanie
Rectangle Tool – Narzędzie Prostokąt
Elipse Tool — Narzędzie Elipsa
Rounded Rectangle Tool — Narzędzie Zaokrąglony prostokąt
Triangle Tool — Narzędzie Trójkąt
Diamond Tool — Narzędzie Romb
Trapezoid Tool — Narzędzie Trapez
Polygon Tool — Narzędzie Wielokąt
Star Tool — Narzędzie Gwiazda
Double Star Tool — Narzędzie Podwójna gwiazda
Square Star Tool — Narzędzie Gwiazda czworoboczna
Arrow Tool — Narzędzie Strzałka
Donut Tool — Narzędzie Pączek (Donat)
Pie Tool — Narzędzie Ciasto
Segment Tool — Narzędzie Segment
Crescent Tool — Narzędzie Półksiężyc (Rożek)
Cog Tool — Narzędzie Koło zębate
Cloud Tool — Narzędzie Chmura
Callout Rounded Rectangle Tool — Narzędzie Dymek prostokątny zaokrąglony
Callout Ellipse Tool — Narzędzie Dymek eliptyczny
Tear Tool — Narzędzie Łza
Heart Tool — Narzędzie Serce
Spiral Tool — Narzędzie Spirala
QR Code Tool — Narzędzie kod QR
Edit QR Code — Edytuj kod QR
Data: — Dane:
Type: — Rodzaj:
Text — Tekst
Valid target URL — Sprawdź poprawność docelowego URL
Phone — Telefon
Number — Numer (telefonu)
Message: — Wiadomość:
Phone number cannot by blank — Pole z numerem telefonu nie może być puste
Address: — Adres:
Subject: — Temat:
Body: — Treść wiadomości:
Invalid email address — Niepoprawny adres email
Number must be in international format, omitting any leading zeros, brackets or dashes e.g. Use 1XXXXXXXXXX Don't use +001-(XXX)XXXXXXX— Numer musi być zapisany formacie międzynarodowym i nie może na początku zawierać zer, nawiasów i myślników itd. Użyj 1XXXXXXXXXX Nie używaj +001-(XXX)XXXXXXX
It cannot be blank if the message is also blank.— Pole nie może być puste, gdy pole Wiadomość jest także puste.
Recipient: — Odbiorca:
Recipient cannot by blank — Pole Odbiorca nie może być puste
Location — Położenie
Latitude: — Szerokość geograficzna
Longitude: — Długość geograficzna
Elevation: — Wysokość (nad poziomem morza)
Latitude mast by a number between -90 and 90— Longitude mast by a number between -180 and 180— Invalid Wi-Fi SSID — Nieprawidłowe SSID sieci Wi-Fi
Password: — Hasło:
Encryption: — Szyfrowanie:
Hidden network — Sieć ukryta
First name: — Imię:
Last name: — Nazwisko:
Phone: — Numer telefonu:
Website: — Strona internetowa:
Company: — Nazwa firmy:
Job Titles: — Stanowisko służbowe:
Street Address: — Ulica:
City: — Miasto:
Post Code: — Kod pocztowy:
Region: — Region/Województwo:
Country: — Kraj:
Notes: — Notatki:

Shape Builder Tool — Narzędzie Konstruktor kształtu
Artistic Text Tool — Narzędzie Tekst ozdobny/artystyczny
Frame Text Tool — Narzędzie Tekst akapitowy
Colour Picker Tool — Narzędzie Pipeta koloru
Style Picker Tool — Narzędzie Pipeta stylu
Measure Tool — Narzędzie Pomiar
Area Tool — Narzędzie Obszar
View Tool — Narzędzie Widok
Zoom Tool — Narzędzie Powiększenie
Vector Flood Fill tool – Narzędzie wektorowe wypełnienie/zalewanie obszaru
Insertion mode – Tryb umieszczenia
In-between – Pomiędzy
Fill mode – Tryb wypełniania
Add on top – Dodaj na wierzchu
Smart refill – Inteligentne uzupełnienie/dolanie
Knockout – Zastąp/Wyeliminuj
Fill to Visible Boundaries – Wypełnij do widocznych krawędzi/granic
Set Bitmap Fills – Wybierz bitmapę do wypełnień
Fit mode – Tryb dopasowania


Pen/Pencil

Pen Mode – Tryb pióra
Smart mode – Tryb inteligentny
Polygon mode – Tryb wielokątny
Line mode – Tryb linii
Preserve selection when creating new curves – Utrzymuj zaznaczenie podczas tworzenia nowych krzywych
Add new curve to selected curves object – Dodaj nową krzywą do wybranego obiektu z krzywych
Rubber Band Mode – Tryb gumki recepturki
Use fill – Zastosuj wypełnienie
Sculpt – Rzeźbienie
Toggle Sculp Mode – Przełącz w tryb rzeźbienia
Controller – Kontroler
None – Brak
Brush Defaults – Domyślne ustawienia pędzla
Pressure – Nacisk
Velocity – Prędkość
Stabilizer – Stabilizator
Rope mode – Tryb sznurka
Rope length – Długość sznurka
The brush is dragged as though it is attached with a rope. Useful for smooth, slow sections with sharp corners. – Pędzel zachowuje się tak, jakby był przymocowany do sznurka. Nadaje się do gładkich, wolno tworzonych odcinków o ostrych narożnikach.
Window mode – Tryb okna
The input positions are averaged over a flexible window. Produces a smooth, flowing input. – Informacje o położeniu są uśredniane w zakresie elastycznego okna. Pozwala to osiągnąć gładki, płynny efekt.
Length – Długość
Choose the flow of the brush – Wybierz przepływ pędzla
Keep selected – Utrzymaj zaznaczenie
Node Tool – Narzędzie Edycja węzła/wierzchołka
Convert – Przekształć
Convert to Sharp – Przekształć w węzeł ostry
Convert to Smooth – Przekształć w węzeł gładki
Convert to Smart – Przekształć w węzeł inteligentny
Split curve(s) after selected node(s) – Podziel krzywą(e) po wybranym węźle(węzłach)
Fit to Curve Deleted Node – Dopasuj krzywą po usunięciu węzła
Delete Node – Usuń węzeł
Action – Działania
Break Curve – Przerwij krzywą
Close Curve – Zamknij krzywą
Smooth Curve – Wygładź krzywą
Join Curves – Złącz krzywe
Reverse Curve – Odwróć krzywą
Transform – Przekształć/Transformuj
Transform Mode – Tryb transformacji
Enable Transform Origin – Aktywuj początek transformacji
Hide Selection while Dragging – Ukryj zaznaczenie podczas przemieszczania
Show Alignment Handles – Pokaż uchwyty wyrównania
Transform Objects Separately – Przekształcaj obiekty pojedynczo
Allow selection to consider items inside a group – Uwzględnij podczas zaznaczania elementy wewnątrz grupy
Curves Box Mode – Prostokąt zaznaczenia krzywych
Select a new object – Zaznacz nowy obiekt
Lock Children – Zablokuj podrzędny
Single radius – Pojedynczy promień narożnika
Absolute size – Wymiary absolutne
Number of copies – Liczba kopii
Previous Settings – Poprzednie ustawienia
Snap – Przyciąganie
Align to nodes of selected curves – Wyrównaj do węzłów zaznaczonej krzywej
Snap to geometry of selected curves – Przyciągaj do geometrii wybranych krzywych
Snap all selected nodes when dragging – Przyciągaj wszystkie wybrane węzły podczas przemieszczania
Align handle positions using snapping options – Wyrównaj położenie uchwytów za pomocą opcji przyciągania
Perform construction snapping – Realizuj przyciągnie podczas tworzenia
Show Orientation – Pokaż kierunek


Text Baseline Mode – Tryb linii bazowej


Corner Tool – Narzędzie Narożnik
Corner type: – Rodzaj narożnika:
None – Brak (narożnika)
Rounded (fillet) – Okrągły (zaokrąglony)
Straight (chamfer) – Prosty (ścięty)
Concave (scallop) – Wklęsły (wyżłobiony)
Cutout – Wycięty/Wcięcie
Radius – Promień
Specify corner radius – Zdefiniuj promień narożnika
Bake Appearance – Utrwal wygląd


Contour Tool – Narzędzie Kontur
Radius – Zasięg
Choose the radius of the contour – Wybierz zasięg konturu
Contour type: – Rodzaj konturu:
Round – Zaokrąglony
Bevel – Fazowany
Mitre – Skośny/Skos
Choose the mitre limit of the contour – Wybierz limit skosu dla konturu
Contour Cap – Zakończenie konturu
No cap – Brak zakończenia
Round cap – Zaokrąglone zakończenie
Square cap – Kwadratowe zakończenie
Contour Fill – Wypełnienie konturu
Auto Closed – Automatyczne zamykanie
Forced Open – Wymuszone otwarcie
Forced Closed – Wymuszone zamknięcie


Drawing Scale: – Podziałka:
Assign Drawing Scale – Zdefiniuj podziałkę
Document Measurement: – Pomiar w dokumencie
Desired Readout: – Spodziewany wynik:

Replace image — Zamień obraz
Replace image — Zamień obraz
Placed images — Umieszczone obrazy

Drag method: — Sposób przeciągania (zaznaczania)
Freehand — Odręczne
Line — Linia
Marquee — Markiza zaznaczenia
Use style from first selected area — Użyj stylu pierwszego zaznaczonego obszaru
Clean up unused curves — Wyczyść niewykorzystane krzywe
Clean up unused areas — Wyczyść niewykorzystane obszary
Delete internal curves — Usuń wewnętrzne krzywe
Create a new shape from selected areas, and remove used areas from original objects — Utwórz nowy kształt z zaznaczonych obszarów i usuń użyte obszary z oryginalnych obiektów
Delete selected areas from objects — Usuń zaznaczone obszary z obiektów
Create a new shape from selected areas — Utwórz nowy kształt z zaznaczonych obszarów
Select areas using freehand scribble — Zaznacz obszary z pomocą swobodnych linii
Select areas along a line — Zaznaczaj obszary wzdłuż linii
Select areas using rectangle marquee — Zaznacz obszary z pomocą prostokątnej markizy zaznaczenia
Automatically clean up unused curves from unfilled objects — Automatycznie wyczyść nieużywane krzywe z obiektów bez wypełnienia
Automatically clean up unused areas from filled objects — Automatycznie wyczyść nieużywane obszary z obiektów z wypełnieniem
Automatically delete open curves inside selected areas — Automatycznie usuwaj otwarte krzywe znajdujące się wewnątrz zaznaczonych obszarów
Auto Close — Zamknij automatycznie

Junction — Węzeł siatki
Mute Mesh — Ukryj efekt siatki
Mute node — Ukryj wpływ węzła
Unmute node — Przywróć wpływ węzła

Scale override — Zmiana skali
Line weights — Grubość linii
Shape corners — Kształty narożników
Layer effect radii — Zasięg efektu warstwy
Text frame contents Scale with object — Skaluj z obiektem zawartość ramki tekstu akapitowego
Scale override will only apply to aspect correct scaling — Zmiana skali będzie miała zastosowanie tylko podczas skalowania z zachowaniem proporcji

Stroke Width Tool – Narzędzie Szerokość obrysu
Lock Line Width – Zablokuj szerokość linii
Lock Point Ordering – Zablokuj kolejność punktów
Snap To Curve Nodes – Przyciągaj do węzłów krzywej
Snap To Widths On Same Curve – Przyciągaj do szerokości na tej samej krzywej

File

File – Plik
Personas – Persony
New... – Nowy...
New From Clipboard – Nowy ze schowka...
New From Last Preset – Nowy z ostatniego zestawu ustawień...
Open... – Otwórz...
Open Recent – Otwórz ostatnio używane
Clear – Wyczyść
Save – Zapisz
Save As... – Zapisz jako...
Save As Package... – Zapisz jako pakiet...
Save History With Document – Zapisz stan historii razem z dokumentem
Edit in Photo... – Edytuj w (Affinity) Photo
Edit in Publisher... – Edytuj w (Affinity) Publisherze
Open folder in Explorer – Otwórz folder w eksploratorze (plików)
Place... – Umieść...
Import Content... – Importuj zawartość...
Export... – Eksportuj...
Export as Template... – Eksportuj jako szablon...
Document Setup... – Ustawienia dokumentu...
Print... – Drukuj...
Exit – Wyjście (Zamknij program)

Edit

Edit – Edycja
Undo – Cofnij
Set – Ustaw
Insert – Wstaw
Change – Zmień
Add – Dodaj
Create – Utwórz
Redo – Ponów
Cut – Wytnij
Copy – Kopiuj
Paste – Wklej
Paste Special... – Wklej specjalne...
Paste Style – Wklej styl
Paste FX – Wklej efekty
Paste Inside – Umieść wewnątrz
Paste Without Format – Wklej bez formatowania
Duplicate Selection – Powiel zaznaczenie
Delete – Usuń
Defaults – Domyślne
Synchronize (defaults) From Selection – Synchronizuj ustawienia domyślne z zaznaczenia
Revert (default) – Przywróć (ustawienia domyślne)
Factory Reset – Ustawienia fabryczne
Create Style – Utwórz styl
Preferences... – Preferencje...

Text

Text – Tekst
Show Character – Wyświetl panel Znak
Show Typography – Wyświetl panel Typografia
Show Paragraph – Wyświetl Akapit
Show Text Styles – Wyświetl Style tekstu
Show Glyph Browser – Wyświetl Przeglądarkę glifów
Character Traits – Cechy znaku
Bold – Pogrubienie
Italic – Kursywa
Underline – Podkreślenie
Strikeout – Przekreślenie
Size – Wielkość
Bigger – Powiększ
Smaller – Pomniejsz
Precise Bigger – Powiększ precyzyjnie
Precise Smaller – Pomniejsz precyzyjnie
Spacing – Rozstaw
Use None – Pomniejsz precyzyjnie
Tighten – Pomniejsz precyzyjnie
Loosen – Pomniejsz precyzyjnie
Tighten More – Pomniejsz precyzyjnie
Loosen More – Pomniejsz precyzyjnie
Ligatures – Ligatury
Use Default – Użyj domyślnego (ustawień)
Use None – Nie używaj
Use All – Użyj wszystkich
Baseline – Linia bazowa pisma
Superscript – Indeks górny
Subscript – indeks dolny
Raise Baseline – Podnieś linię bazową
Lower Baseline – Obniż linię bazową
Precise Raise Baseline – Precyzyjnie podnieś linię bazową
Precise Lower Baseline – Precyzyjnie obniż linię bazową
Capitalisation – Wielkie litery
Small Caps – Kapitaliki
All Caps – Wielkie litery
Align Left – Wyrównaj do lewej
Align Centre – Wyrównaj do środka
Align Right – Wyrównaj do prawej
Justify Left – Justowanie do lewej
Justify Centre – Justowanie do środka
Justify Right – Justowanie do prawej
Justify All – Justowanie pełne
Paragraph Leading – Interlinia akapitu
Increase – Zwiększ
Decrease – Zmniejsz
Precise Increase – Zwiększ precyzyjnie
Precise Decrease – Zmniejsz precyzyjnie
Vertical Alignment – Wyrównanie poziome
Top – Do góry
Center – Do środka
Bottom – Do dołu
Justify – Justowanie
Text Styles – Style tekstu
Create Paragraph Style – Utwórz styl akapitowy
Update Paragraph Style – Zaktualizuj styl akapitowy
Delete Paragraph Style – Usuń styl akapitowy
Set No Paragraph Style – Ustaw brak stylu dla akapitu
Create Character Style – Utwórz styl znakowy
Update Character Style – Zaktualizuj styl znakowy
Delete Character Style – Usuń styl znakowy
Set No Character Style – Ustaw brak stylu dla znaku
Delete Unused Styles – Usuń nieużywane style
Detach and Delete All Styles – Odłącz i usuń wszystkie style
Save Text Styles as Default – Zapisz style tekstu jako domyślne
Import Text Styles – Importuj style tekstu
Reapply Text Styles – Preferencje
Insert Filler Text – Wstaw tekst zastępczy
Insert Character – Wstaw znak
Line Break – Łamanie linii
Em Dash – Pauza
En Dash – Półpauza
Figure Dash – Kreska liczbowa
Em Space firet – Odstęp szerokości pauzy
En Space półfiret – Odstęp szerokości półpauzy
Zero-Width Space – Spacja zerowej szerokości
Non-Breaking Space – Spacja niełamiąca
Soft Hyphen – Miękki dywiz
Non-Breaking Hyphen – Łącznik nierozdzielający
Spelling – Sprawdzanie pisowni
Show Spelling Options – Pokaż opcje sprawdzania pisowni
Check Spelling – Sprawdź pisownię
Check Spelling While Typing – Sprawdzaj pisownię podczas pisania
Ignore Mis-Spelt Word – Ignoruj błędnie napisane słowo
Unsupported languages – Nieobsługiwane języki
Document contains languages (pl-PL) for which no dictionary is installed – Dokument zawiera języki (pl-PL), dla których nie zainstalowano słownika
Variable fonts – Zmienne fonty
Variations – Odmiany
Show Hidden Axes – Wyświetl ukryte osie

Layer

Layer – Warstwa
Group – Grupuj
Ungroup – Rozgrupuj
Ungroup All – Rozgrupuj wszystko
Warp Group – Grupa wypaczenia
Mesh — Siatka
Quad — Czworokąt
Perspective — Perspektywa
Arc – Vertical — Łuk – pionowy
Arc – Horizontal — Łuk – pionowy
Bend – Vertical — Wygięcie – pionowe
Bend – Horizontal — Wygięcie – poziome
Fish Eye — Rybie oko
Twist — Skręcenie
Create Compound – Utwórz kształt złożony
Release Compound – Rozłącz kształt złożony
Arrange – Rozmieść
Move to Front – Przenieś na wierzch
Move Forward One– Przenieś wyżej
Move Back One – Przenieś niżej
Move to Back – Przenieś na spód
Move Inside – Przenieś do wewnątrz
Move Outside – Przenieś na zewnątrz
Alignment – Wyrównanie
Align Centre – Wyrównaj do środka (poziomo)
Align Top – Wyrównaj do góry
Align Middle – Wyrównaj do środka (pionowo)
Align Bottom – Wyrównaj do dołu
Space horizontally – Odstęp poziomy
Space vertically – Odstęp pionowy
Distribute Horizontally – Rozmieść poziomo
Distribute Vertically – Rozmieść pionowo
Align Horizontally – Wyrównaj poziomo
Align Vertically – Wyrównaj pionowo
Make Same: – Zdefiniuj jako identyczne:
Maintain Aspect Ratio – Zachowaj współczynnik proporcji
Geometry – Geometria
Subtract – Odejmij
Intersect – Część wspólna/Przetnij z
Xor – (eXclusive OR) Wyłącz? Lub lepiej Wyklucz
Divide – Podziel
Merge Curves – Złącz krzywe
Separate Curves – Rozdziel krzywe
Fill Holes – Wypełnij 'dziury'
Rotate Left – Obróć w lewo
Rotate Right – Obróć w prawo
Flip Horizontal – Odbij poziomo
Flip Vertical – Odbij pionowo
Insertion – Umieszczanie
Default – Domyślnie
Behind – Za
Top – Przed
Inside – Wewnątrz
New Layer – Nowa warstwa
New Pixel Layer – Nowa warstwa pikseli
New Adjustment – Nowe dopasowanie
New Live Filter Layer – Nowa warstwa aktywnego filtra
Levels... – Poziomy...
White Balance... – Balans bieli...
HSL... – HSL (Hue/Barwa, Saturation/Nasycenie, Lightness/Jasność)
Recolour... – Zmień kolor...
Black and White... – Czarno-biały...
Brightness and Contrast... – Jasność i kontrast...
Posterise... – Posteryzuj...
Vibrance... – Jaskrawość...
Exposure ...– Ekspozycja...
Shadows/Highlights... – Cienie/Podświetlenia...
Threshold... – Próg...
Curves... – Krzywe...
Channel Mixer... – Mieszanie kanałów...
Gradient Map... – Mapa gradientu...
Selective Colour... – Kolor selektywny...
Colour Balance... – Balans kolorów...
Soft Proof... – Próba kolorów...
LUT... – LUT... (LookUp Table). Tablicowanie
Lens Filter... – Filtr soczewkowy...
Split Toning... – Podział tonowania...
OCIO... – OCIO... (OpenColorIO)
Lock – Zablokuj
Unlock – Odblokuj
Unlock All – Odblokuj wszystko
Hide Others – Ukryj pozostałe
Show Others – Wyświetl pozostałe
Hide – Ukryj
Show – Wyświetl
Show All – Wyświetl wszystko
Find in Layers Panel – Pokaż w panelu Warstwy
Move Selection to New Layer – Przenieś zaznaczone do nowej warstwy
Collapse All in Layers Panel – Zwiń wszystko w panelu Warstwy
Convert to Curves – Przekształć w krzywe
Convert to Text Frame – Przekształć w tekst akapitowy
Convert to Text Path – Przekształć w ścieżkę tekstu
Expand Stroke – Rozłącz obrys
Rasterise... – Rasteryzuj...
Rasterise to Mask – Rasteryzuj do maski
Promote Group to Layer – Przekształć grupę w warstwę
Create Symbol – Utwórz symbol
Convert Object to Artboard – Przekształć obiekt w obszar roboczy
Convert Artboard to Object – Przekształć obszar roboczy w obiekt
Fill Mode – Tryb wypełniania
Alternate (Even-Odd)– Alternatywnie (Parzyste-nieparzyste)
Winding (Non-Zero) – Nawijanie (Wypełnienie niezerowe)
Layer Effects... – Efekty warstwy...

Select

Select – Zaznaczanie
Select All – Zaznacz wszystko
Select All on Current Layer – Zaznacz wszystko na bieżącej warstwie
Deselect – Odznacz wszystko
Invert Pixel Selection – Odwróć zaznaczenie pikseli
Cycle Selection Box – Przełącz prostokąt zaznaczenia
Set Selection Box – Zdefiniuj prostokąt zaznaczenia
Select Next – Zaznacz następny
Select Previous – Zaznacz poprzedni
Select Parent – Zaznacz nadrzędny
Select Top – Zaznacza górny
Select Botom – Zaznacz dolny
Select Same – Zaznacz identyczne
Fill Colour – Kolor wypełnienia
Stroke Colour – Kolor obrysu
Fill & Stroke Colour – Kolor wypełnienia i obrysu
Stroke Weight – Szerokość obrysu
Less – Mniejsza
Less (or Equal) – Mniejsza (lub równa)
Equal – Równa
Greater – Większa
Greater (or Equal) – Większa (lub równa)
Transparency – Przezroczystość
Blend Mode – Tryb mieszania
Shape – Kształt
Tag Colour – Etykieta koloru
Select Object – Zaznacz obiekt
Art Text – Tekst ozdobny
Frame Text – Tekst akapitowy
Path Text – Ścieżka tekstu
Curves – Krzywe
Open Curves – Krzywe otwarte
Closed Curves – Krzywe zamknięte
Shapes – Kształty
Artboards – Obszary robocze
Filled Objects – Obiekty z wypełnieniem
Unfilled Objects – Obiekty bez wypełnienia
Stroked Objects – Obiekty z obrysem
Unstroked Objects – Obiekty bez obrysu
Dashed Objects – Obiekty z linią przerywaną
Undashed Objects – Obiekty bez linii przerywanej
Constrained Objects – Obiekty z ograniczeniem
Transparent Objects – Przezroczyste obiekty
Opaque Objects – Nieprzezroczyste obiekty
Images – Obrazki
Pixel Objects – Obiekty rastrowe
Groups – Grupy
Vector Layers – Warstwy wektorowe
Embedded Documents – Osadzone dokumenty
Symbols – Symbole
Select Hidden Objects – Zaznacz ukryte obiekty

View

View – Widok
Zoom – Powiększenie
Zoom In – Powiększenie
Zoom Out – Pomniejszenie
Zoom to Fit – Dopasuj powiększenie
Zoom to Width – Dopasuj powiększenie do długości
Zoom to Selection – Dopasuj powiększenie do zaznaczenia
Actual Size – Rzeczywisty rozmiar
Pixel Size – Rozmiar piksela (Rozdzielczość)
Rotate Left – Obróć w lewo
Rotate Right – Obróć w prawo
Reset Rotation – Resetuj obrót
View Mode – Tryb widoku
Pixel – Piksele
Pixel (Retina) – Piksele (dla ekranu Retina)
Vector – Wektor
Wireframe – Szkieletowy
X-ray – Prześwietlenie
Outline – Kontur
Hairline – Włosowy
Greyscale – Skala szarości
Hide Effects – Ukryj efekty
Single View – Widok pojedynczy
Split View – Widok dzielony
Clip to Canvas – Przytnij do płótna (krawędzi dokumentu)
Pixel view mode – Tryb widoku – piksele
Retina pixel view mode – Tryb widoku – Retina
Outline view mode – Tryb widoku – kontury
New View – Nowy widok
Views – Widoki
Show Bleed – Pokaż spady
Show Margins – Pokaż marginesy
Show Guides – Pokaż prowadnice
Show Grid – Pokaż siatkę
Show Pixel Grid – Pokaż siatkę pikselową
Show Column Guides – Pokaż kolumny prowadnic (łamy)
Show Rulers – Pokaż linijki
Lock Guides – Zablokuj prowadnice
Studio – Studio/Pracownia
Studio Presets – Ustawienia zdefiniowane Studio

W pierwszej wersji Designera okna z dodatkowymi ustawieniami nazywane były menedżerami. W drugiej wersji programu uproszczono nazewnictwo i np. zamiast Menedżera prowadnic mamy po prostu Prowadnice, itd.
Snapping Manager... – Menedżer przyciągania...
Guides Manager... – Menedżer prowadnic...
Grid and Axis Manager... – Menedżer siatki i osi...
Grid and Snapping Manager... – Menedżer siatki i przyciągania...
Move to Previous View Point – Idź do poprzedniego punktu widoku
Move to Next View Point – Idź do następnego punktu widoku
Show Context Toolbar – Pokaż Kontekstowy pasek narzędzi
Show Toolbar – Pokaż Pasek narzędzi
Customise Toolbar... – Dostosuj Pasek narzędzi...
Dock Tools – Zadokuj Narzędzia
Show Tools – Pokaż Narzędzia
Customise Tools... – Dostosuj Narzędzia...
Toggle UI – Przełącz interfejs


Window

Window – Okno
Remove Window from Set – Usuń okno z zestawu
Arrange – Rozmieść
Float – (okno) Pływające
Float All – Wszystkie (okna) pływające
Dock – Zadokuj (okno)
Dock All – Zadokuj wszystkie (okna)
Resource Manager... – Menedżer zasobów...
Studio – Studio/Pracownia
Add Preset... — Dodaj zestaw ustawień...
Manage Studio Presets...— Zarządzaj zestawami ustawień Studio
Show Left Studio — okaż Studio z lewej
Show Right Studio — Pokaż Studio z prawej
Hide Studio — Ukryj Studio
Reset Studio — Resetuj ustawienia Studio
Typography – Typografia


Help

Affinity Designer 2 Help – Pomoc do programu Affinity Designer 2
Welcome... – Ekran powitalny...
Tutorial... – Samouczki...
Support... – Pomoc techniczna...
Affinity Designer 2 Learning Portal... – Affinity Designer 2 – Portal szkoleniowy...
Quickstart Guide... – Szybki start – Przewodnik...
What's new in Affinity Designer 2... – Co nowego w Affinity Designer 2...
Video Tutorials... – Poradniki wideo...
YouTube Creative Sessions... – Zobacz Kreatywne sesje na kanale YouTube...
Visit Affinity Spotlight... – Odwiedź Affinity Spotlight...
Visit Support Forums... – Odwiedź forum z pomocą techniczną...
Check for Updates – Sprawdź aktualizacje
My Account... – Moje konto...
About... – O programie...
No update available – Brak dostępnych aktualizacji
You are currently using the latest available version: – Używasz najnowszej dostępnej wersji:


View Samples – Zobacz przykłady
View Tutorials – Zobacz samouczki
Stay Connected – Bądź w kontakcie
Show this panel on startup – Wyświetlaj ten panel przy starcie programu

Register now – Zarejestruj się już teraz
Already registered? Sign in now! – Jesteś już zarejestrowany? Zaloguj się już teraz!
Don't show me again – Nie wyświetlaj więcej
Remind me later – Przypomnij mi później


Icon and Text – Ikona i tekst

Icon Only – Tylko ikona

Hide Toolbar – Ukryj pasek narzędzi


Set the... — Ustaw...
Top point — Wierzchołek
Set the top point position — Ustaw położenie wierzchołka
Mid point — Punkt środkowy
Teeth — Liczba zębów
Inner radius — Zasięg wewnętrzny
Set the inner radius — Ustaw zasięg wewnętrzny
Hole radius — Promień otworu
Outer circle — Zewnętrzny promień
Inner circle — Wewnętrzny promień
Set the inner point circle — Ustaw zasięg punktów wewnętrznych
Set the outer point circle — Ustaw zasięg punktów zewnętrznych
Tooth size — Rozmiar zęba
Notch size — Rozmiar wrębu
Curvature — Krzywizna
Bubbles — Liczba wypukłości
Set the corner type — Ustaw rodzaj narożnika
Left point — Lewy wierzchołek
Set the left point position — Ustaw położenie lewego wierzchołka
Right point — Prawy wierzchołek
Set the right point position — Ustaw położenie prawego wierzchołka
Sides — Krawędzie/Boki
Choose the number of sides — Wybierz liczbę krawędzi
Choose the number of points — Wybierz liczbę wierzchołków
Set the curve blend — Ustaw łączenie krzywej
Smooth points — Wygładź wierzchołki
Curved edges — Wygięte krawędzie
Point radius — Zasięg wierzchołka
Set the point radius — Ustaw zasięg wierzchołka
Thickness — Grubość
Ends — Zakończenie/Końcówki
Proportional — Proporcjonalnie
Start angle — Kąt początkowy
End angle — Kąt końcowy
Total angle — Kąt całkowity
Invert angle — Zamień kąty
Close pie — Zamknij kształt Ciasta
Lower line — Dolna linia/krawędź
Upper line — Górna linia/krawędź
Left curve — Lewa krzywa
Right curve — Prawa krzywa
Tail height — Wysokość ogonka
Tail end position — Położenie końcówki ogonka
Tail position — Położenie ogonka
Tail width — Długość ogonka
Tail angle — Kąt ogonka
Spread — Rozłożystość
Create Spiral — Utwórz spiralę
Turns — Liczba skrętów
Set the number of spiral complete tuns — Ustaw liczbę pełnych obrotów spirali
Set the angle of the partial turn of the spiral — Ustaw kąt częściowego obrotu spirali
Set the angle of each segment arc — Ustaw kąt każdego łuku segmentu
Segment angle — Kąt segmentu
Linear — Liniowa
Decaying — Zanikająca
Semi-circular — Półkolista
Counter Semi-circular — Przeciwna półkolista
Plotted — Kreślona
Spiral clockwise — Spirala prawoskrętna
Spiral anti-clockwise — Spirala lewoskrętna
Use cusped segments — Użyj zakrzywionych segmentów


Snapping – Przyciąganie
Enable snapping — Włącz przyciąganie
Screen tolerance: — Tolerancja pikseli ekranowych:
Snapping tolerance is the distance in screen pixels between objects where a snap will be made — Tolerancja przyciągania to odległość w pikselach ekranowych pomiędzy obiektami, w jakiej będzie realizowane przyciąganie
Candidates: — Wybrane:
Candidate List — Lista wybranych
Immediate layers — Bezpośrednie warstwy
Immediate layers and children — Bezpośrednie warstwy i podrzędne
All layers — Wszystkie warstwy
Maximum: — Maksymalnie:
Show snapping candidates — Pokaż przyciąganie wybranych
Only snap to visible objects — Przyciągaj tylko do widocznych obiektów
Force pixel alignment — Wymuś wyrównywanie do piksela
Move by whole pixels — Przemieszczaj o pełny piksel
Snap to grid — Przyciągaj do siatki
Snap to baseline grid — Przyciągaj do linii bazowej
Snap to guides — Przyciągaj do prowadnic
Snap to spread — Przyciągaj do obszaru dokumentu
Include spread mid points — Uwzględnij punkty środkowe obszaru dokumentu
Snap to margin — Przyciągaj do marginesu
Include margin mid points — Uwzględniaj punkty środkowe marginesów
Snap to object bounding boxes — Przyciągaj do prostokątów ograniczających obiektów
Include bounding box mid points — Uwzględnij punkty środkowe prostokąta ograniczającego
Snap to gaps and sizes — Przyciągaj z uwzględnieniem odstępów i rozmiarów
Snap to shape key points — Przyciągaj do kluczowych punktów kształtu
Snap to object geometry — Przyciągaj do geometrii obiektu
Snap to pixel selection bounds — Przyciągaj do granic zaznaczenia pikseli

Print – Drukuj
Properties... – Właściwości...
Collate – Sortuj
Profile: – Profil:
Printer: – Drukarka:
Copies: – Liczba kopii:
Range: – Zakres:
Document – Dokument
Selection – Zaznaczenie
Fit Type: – Rodzaj dopasowania:
Scale – Skaluj
Fit to Printable – Dopasuj do obszaru druku
Shrink to Printable – Dopasuj do obiektów druku
Include: – Uwzględnij:
All Sheets – Wszystkie strony (arkusze)
Odd Sheets – Nieparzyste strony (arkusze)
Even Sheets – Parzyste strony (arkusze)
Orientation: – Orientacja:
Automatic – Automatycznie
Portrait – Pionowa (Portret)
Landscape – Pozioma (Pejzaż)
Reverse – Odwróć wydruk
Layout – Układ
Paper Size: – Rozmiar papieru:
Defined by Driver – Zdefiniowany przez sterownik
Custom – Domyślny
Model: – Układ:
Single – Cała strona
Tiled – Podzielony
N-UP – Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru
Double-sided – Druk dwustronny
Single-sided – Druk jednostronny
Flip long side – Wzdłuż dłuższej krawędzi
Flip short side – Wzdłuż krótszej krawędzi
Rasterization – Rasteryzacja
Rasterize resolution: – Rozdzielczość rasteryzacji:
Clip Transparency – Rozdzielczość rasteryzacji:
Rasterize entire page – Rasteryzuj całą stronę

Bleed and Marks – Spady i znaczniki
Include bleed – Uwzględnij spady
Include printers marks – Uwzględnij znaczniki drukarskie
Include crop marks – Uwzględnij znaczniki cięcia
Edge only – Tylko na krawędziach
Include registration marks – Uwzględnij pasery
Include colour bars – Uwzględnij paski kalibracji kolorów
Include page information – Uwzględnij informacje o stronie

Colour Management – Zarządzanie kolorem
Print To File – Drukuj do pliku

New Document – Nowy Dokument
My Presets – Moje ustawienia zdefiniowane
Templates – Szablony
Print – Druk
Press Ready – Dla drukarni
Photo – Fotografia
Web – Internet
Devices – Urządzenia
Architectural – Architektoniczne
Layout – Układ
Page width: – Szerokość strony:
Page height: – Wysokość strony:
Document units: – Jednostki dokumentu:
Millimeters – Milimetry
Orientation: – Orientacja
Create artboard – Utwórz obszar roboczy
Image placement policy: – Zasady dotyczące umieszczania obrazów:
Prefer Embedded – Preferuj osadzanie
Prefer linked – Preferuj łączenie
Colour – Kolor
Colour format: – Przestrzeń koloru:
Colour profile: – Profil koloru
Transparent background – Przezroczyste tło
Margins – Marginesy
Include margins – Uwzględnij marginesy
Bleed – Spady

Letter – Format listowy
Legal – Format oficjalny
Ledger – Ledger (rejestr, księga)
Sheet Poster – (Arkusz plakatowy)
Business Card – Wizytówka
Vinyl Cover – Okładka płyty winylowej
CD Booklet Cover – Okładka płyty CD
Retrieve Margin from Printer – Pobierz margines z ustawień drukarki
Delete Preset – Usuń zestaw zdefiniowany
Are you sure you want to delete the preset? This cannot be undone. – Czy na pewno chcesz usunąć zestaw zdefiniowany? Operacji nie można cofnąć.
Edit all margins together – Edytuj wszystkie marginesy jednocześnie
Edit all bleed values together – Edytuj wszystkie wartości spadów jednocześnie
Uniform (margins, bleed) – Identyczne wartości (dla marginesów lub spadów)


Colour Chooser – Wybór koloru
Swatches – Palety kolorów (próbki kolorów)
Recent – Ostatnio używane
Add Global Colour – Dodaj kolor ogólny
Add Registration Colour – Dodaj kolor znaczników drukarskich
Add Application Palette – Dodaj paletę aplikacji
Add Document Palette – Dodaj paletę dokumentu
Rename Palette... – Zmień nazwę palety
Delete Palette – Usuń paletę
Set as Default for – Ustaw jako domyślną dla
Remove as Default for – Usuń jako domyślą dla
Create Palette from Document – Utwórz paletę z dokumentu
Create Palette from Image... – Utwórz paletę z obrazka
Sort – Sortuj
Alphabetical – Alfabetycznie
Import Palette – Importuj paletę
Export Palette – Eksportuj paletę
As Application Palette – Jako paletę aplikacji
As Document Palette – Jako paletę dokumentu
Unnamed – Bez nazwy
Select Image... – Wybierz obraz
Number of Colours – Liczba kolorów
Location: – Lokalizacja:
Confirm Delete – Potwierdź usunięcie
Are you sure you want to delete palette named 'x'? – Czy na pewno chcesz skasować paletę o nazwie 'x'?
Please enter a new name for the palette 'x'. – Podaj proszę nową nazwę dla palety 'x'.
Add to Swatches – Dodaj do próbek
From Fill – Z wypełnienia
From Line – Z linii
From Both – Z wypełnienia i linii
From Fill As Global – Z wypełnienia jako kolor ogólny
From Line As Global – Z linii jako kolor ogólny
From Both As Global – Z wypełnienia i linii jako kolory ogólne
Add current fill to palette – Dodaj bieżące wypełnienie do palety
Add Colour to Swatch – Dodaj kolor do palety
Add Chord to Swatch – Dodaj schemat do palety.
Complementary – Dopełniający
Split Complementary – Dopełniający rozdzielony
Analogous – Analogiczny
Accented Analogic – Analogiczny z akcentem
Triadic – Triada
Tetradic – Tetrada
Square – Kwadrat
Tints – Tinta (jasność)
Shades – Odcień
Tones – Ton (nasycenie)
Edit Fill... – Edytuj wypełnienie...
Make Copy – Utwórz kopię...
Make Global – Utwórz kolor ogólny
Rename Fill... – Zmień nazwę wypełnienia
Delete Fill – Usuń wypełnienie
Add current colour to palette as a global colour – Dodaj bieżący kolor do palety jako kolor ogólny
Switch to noise – Przełącz na szum
Switch to opacity – Przełącz na krycie
Wheel – Koło (kolorów)
Sliders – Suwaki
Boxes – Pola
Tint – Jasność (ilość koloru)
Copy Colour to Clipboard as Hex – Kopiuj kolor do schowka w zapisie szesnastkowym (heksadecymalnym)


Panel Layers – Panel Warstwy

Edit All Layer – Edytuj wszystkie warstwy
Layer Effects – Efekty warstwy
Quick FX – Szybkie efekty
Mask Layer – Maska warstwy
Add Layer – Dodaj warstwę
Add Pixel Layer – Dodaj warstwę pikseli
Remove Layer – Usuń warstwę
Auto-scroll – Automatyczne przewijanie
Show Object Type – Wyświetl typ warstwy
Checkerboard Background – Szachownica tła
Thumbnail Background – Tło miniatury
Show Group Thumbnails – Wyświetlaj miniatury grup
Small Thumbnails – Małe miniatury
Medium Thumbnails – Średnie miniatury
Large Thumbnails – Duże miniatury
Exclude From Snapping – Nie uwzględniaj podczas przyciągania
Mask to Below – Utwórz maskę poniżej
Rasterise & Trim... – Rasteryzuj i przytnij...
Rasterise... – Rasteryzuj
Rasterise to Mask – Rasteryzuj do maski
New Pixel Layer – Nowa warstwa pikseli
Expand Selection – Rozwiń zaznaczone
Collapse Selection – Zwiń zaznaczenie
Select Same Tag Colour – Zaznacz te same znaczniki koloru
Select Same Name – Zaznacz te same nazwy
Empty Group – Pusta grupa
Shape Text Tekst wewnątrz kształtu – Tekst wewnątrz kształtu


Studio > Stroke


Stroke – Obrys
Join – Łączenie
Round Join – Łączenie zaokrąglone
Bevel Join – Łączenie wytłoczone
Miter Join – Łączenie skośne
Align Stroke to Center – Wyrównaj Obrys względem środka
Align Stroke to Inside – Wyrównaj obrys do wewnątrz
Align Stroke to Outside – Wyrównaj obrys na zewnątrz
Order – Kolejność
Draw stroke behind – Nadaj obrys za obiektem
Draw stroke in front – Nadaj obrys przed obiektem
Scale width object – Skaluj z obiektem
Start – Początek
End – Zakończenie
Curved – Zakrzywiony
Barbed – Zaostrzony
Triangle – Trójkątny
Triangle, Tall – Trójkątny, wysoki
Triangle, Wide – Trójkątny, szeroki
Simple – Prosty
Simple, Tall – Prosty, wysoki
Simple, Wide – Prosty, szeroki
Closed – Zamykający
Closed, Tall – Zamykający, wysoki
Closed, Wide – Zamykający, szeroki
Circle – Okrągły
Circle Solid – Okrągły wypełniony
Square – Kwadratowy
Square Solid – Kwadratowy wypełniony
Bar – Belka
Oblique – Ukośny
Oblique, Alternate – Ukośny, odbity
Origin – Początek
Origin, Alternate – Początek, odbity
Datum 60, Blank – Odnośnik 60, pusty
Datum 60, Filled – Odnośnik 60, wypełniony
Datum 45, Blank – Odnośnik 45, pusty
Datum 45, Filled – Odnośnik 60, wypełniony
Affinity – Nieskończoność (w tym przypadku odnosi się do logo Affinity)
Place arrow within the line – Umieść strzałkę wewnątrz linii
Place arrow at the end of the line – Umieść strzałkę na końcu linii
Clear arrowhead – Usuń zakończenia linii
Swap arrow head with tail – Zamień początek strzałki (głowę) z zakończeniem (ogonem)
Lock Aspect Ratio – Zablokuj współczynnik proporcji
Pressure – Nacisk
Balanced – Wyrównanie


Studio > 32-bit Preview


32-bit Preview – Podgląd 32-bitowy
Enable HDR – Włącz HDR
Clip warning – Podgląd 32-bitowy
SDR – Standard-dynamic-range
Max [270 nits] – Maksymalnie [270 nitów]
Max (Peak) [270 nits] – Maksymalnie (wartość szczytowa) [270 nitów]
Monitor reference white (nits) – Podgląd 32-bitowy
Clip to Max (Peak) – Przytnij do maksimum (wartość szczytowa)
Gamma – Gamma
Display Transform – Metoda wyświetlania
ICC Display Transform – Wyświetlaj z wykorzystaniem profilu ICC
Unmanaged – Bez zarządzania
OCIO Display Transform – Wyświetlaj z wykorzystaniem konfiguracji OCIO

Appearance – Wygląd
Add Stroke – Dodaj obrys
Add Fill – Dodaj wypełnienie
Add a new stroke to this object, above the active stroke – Dodaj nowy obrys do tego obiektu nad aktywnym (zaznaczonym) obrysem
Add a new fill to this object, above the active fill – Dodaj nowe wypełnienie do tego obiektu nad aktywnym (zaznaczonym) wypełnieniem
Assets – Zasoby
Create New Category... – Utwórz nową kategorię...
Rename Category... – Zmień nazwę kategorii...
Delete Category – Usuń kategorię...
Create Subcategory... – Utwórz podkategorię...
Import Assets... – Importuj zasoby...
Export Assets... – Eksportuj zasoby...
Embed in current document – Osadź w bieżącym dokumencie
Show As List – Wyświetl jako listę
Collapse All – Zwiń wszystko
Move Up – Przenieś wyżej
Move Down – Przenieś niżej
Add From Selection – Dodaj z zaznaczenia
Rename Asset – Zmień nazwę zasobu
Delete Asset – Usuń zasób
Confirm Delete. Are you sure you want to delete: [...]? – Potwierdź usunięcie. Czy jesteś pewny, że chcesz usunąć: [...]?
Rename Subcategory. Please enter the new name for the subcategory ['...']? – Zmień nazwę podkategorii. Podaj proszę nową nazwę dla podkategorii ['...']?
This document contains embedded assets. Would you like import them into your asset collection? – Ten dokument zawiera osadzone zasoby. Czy chcesz zaimportować je do swojej kolekcji zasobów?


Panel Styles – Panel Stylów

Styles – Style
Rename Style... – Zmień nazwę stylu...
Please enter a new name for the style 'nazwa stylu' – Wprowadź proszę nową nazwę dla stylu 'nazwa stylu'
Delete Style – Usuń styl
Add Styles Category... – Dodaj kategorię stylów...
Import Styles Category... – Importuj kategorię stylów...
Export Styles Category... – Eksportuj kategorię stylów...
Add Style from Selection – Dodaj styl z zaznaczenia


Brushes – Pędzle
Acrylics – Akryle
Dry Media – Suche
Engraving – Grawer
Gouaches – Gwasze
Inks – Tusze
Markers – Flamastry
Pencils – Ołówki
Pens – Pióra
Oils – Oleje
Watercolours – Akwarele
Import Brushes...– Importuj pędzle...
Export Brushes...– Eksportuj pędzle...
New Solid Brush – Nowy pędzel jednolity...
New Textured Intensity Brush – Nowy pędzel z teksturą natężenia...
New Textured Image Brush – Nowy pędzel z teksturą obrazka...
Edit Brush – Edytuj pędzel...
Brush – Editing [Nazwa pędzla] – Pędzel – Edytuj [Nazwa pędzla]
Brush Width: – Rozmiar pędzla
Size Variance – Zmienny rozmiar
Opacity Variance – Zmienne krycie
Velocity Inverse – Odwrotna prędkość
Pressure – Nacisk
Velocity – Prędkość
Body: – Korpus:
Stretch – Rozciągnij
Repeat – Powtórz
Head Offset: – Przesunięcie początku
Corners: – Narożniki:
Fold – Zagięcie
Overlap – Zakładka?
Pull – Naciągnięcie?
Tail Offset: – Przesunięcie zakończenia
Reset – Wyczyść
Duplicate – Powiel

General – Ogólne
New Intensity Brush – Nowy pędzel natężenia
New Round Brush – Nowy pędzel okrągły
New Square Brush – Nowy pędzel kwadratowy
New Image Brush – Nowy pędzel obrazka
New Brush From Selection – Nowy pędzel z zaznaczenia
Size – Rozmiar
Accumulation – Nagromadzenie
Hardness – Twardość
Spacing – Rozstaw
Flow – Przepływ
Shape – Kształt
Strength – Intensywność
Rotation – Obrót
Blend Mode – Tryb mieszania
Wet edges – Mokre krawędzie
Don't set wet edges – Nie ustawiaj mokrych krawędzi
Set wet edges 'on' – Włącz mokre krawędzie
Set wet edges 'off' – Wyłącz mokre krawędzie

Dynamics – Dynamiki
Size Jitter: – Wahanie rozmiaru:
Accumulation Jitter: – Wahanie nagromadzenia:
Flow Jitter: – Wahanie przepływu:
Rotation Jitter: – Wahanie obrotu:
Scatter X: – Rozproszenie X:
Scatter Y: – Rozproszenie Y:
Hardness Jitter: – Wahanie twardości:
Shape Jitter: – Wahanie kształtu
Hue Jitter: – Wahanie koloru:
Saturation Jitter: – Wahanie nasycenia:
Luminosity Jitter: – Wahanie jasności:
Random – Losowo
Pressure – Nacisk
Angle – Kąt
Tilt – Nachylenie
Rotation – Obrót
Cyclic – Cyklicznie
Velocity – Szybkość
Velocity Inverse – Szybkość odwrócona
Direction – Kierunek
Wheel – Kółko (w piórkach Stylus)

Texture – Tekstura
Brush Nozzles: – Dysza pędzla
Base Texture: – Tekstura podstawowa
Set Texture – Ustaw teksturę
Remove – Usuń
Invert – Odwróć
Mode: – Tryb
None – Brak
Final – Rezultat
Nozzle – Dysza

Sub Brushes – Podwójny pędzel
Drawing: – Rysowanie:
At current nozzle – Jako bieżąca dysza
Behind current nozzle – Za bieżącą dyszą
At end of stroke – Jako końcówka obrysu
Blending: – Mieszanie:
Blend – Mieszaj
Erase – Usuwaj
Sync size – Synchronizuj rozmiar
Sync spacing – Synchronizuj rozstaw
Add Bitmap – Dodaj bitmapę
Add Round – Dodaj okrągły (pędzel)
Choose the 'width, opacity, flow, hardness,' of the brush – Zdefiniuj 'szerokość, krycie, przepływ, twardość' dla pędzla
Force pressure to control size. When disabled, size is controlled by brush defaults – Wymuś nacisk, aby kontrolować rozmiar. Po wyłączeniu, rozmiar jest kontrolowany przez domyślne ustawienie pędzla


Studio – Constraints

Constraints – Ograniczanie
Determine how the object responds to changes made to its container – Określ, jak będzie reagował obiekt na zmiany wprowadzone w jego obszarze
Min Fit – Minimalne dopasowanie
Max Fit – Maksymalne dopasowanie


Studio – Symbols

Symbols – Symbole
Create – Utwórz
Detach – Odłącz
Sync – Synchronizuj
Unlinked Attributes – Niepołączone atrybuty
Are you sure you want to delete 'nazwa_symbolu'? Deleting a symbol will force any instances of it to become detached. – Czy na pewno chcesz usunąć 'nazwa_symbolu'? Usunięcie symbolu spowoduje odłączenie wszystkich jego wystąpień.


Studio – Isometric

Isometric – Izometria
Front – Przód
Side – Bok
Top – Góra
The active grid does not allow plane section – Bieżąca siatka nie umożliwia pracy z płaszczyzną.
Enable plane – Aktywuj płaszczyznę
Current Plane – Bieżąca płaszczyzna
Plane editing option – Opcje edycji płaszczyzny
Edit in plane – Edytuj w płaszczyźnie
Fit to plane – Dopasuj do płaszczyzny
Flip horizontal in plane – Odbij poziomo w płaszczyźnie
Flip vertical in plane – Odbij pionowo w płaszczyźnie
Rotate anticlockwise in plane – Obróć w lewo w płaszczyźnie
Rotate clockwise in plane – Obróć w prawo w płaszczyźnie
Grid settings – Ustawienia siatki
In order to use the isometric panel, a compatible grid must be configured. Click the button to modify the current grid .– Aby korzystać panelu izometrii, należy dostosować dedykowaną siatkę. Kliknij przycisk, aby zmodyfikować bieżącą siatkę.
Modify Grid...– Dostosuj siatkę...
Angle to close to first (second) axis angle – Dostosuj siatkę zgodnie z kątem pierwszej (drugiej) osi


Grid and Snapping Axis

Show grid – Pokaż siatkę
Set as Default – Ustaw jako domyślny
Clear Default – Wyczyść domyślny
Show axis editing handles – Pokaż uchwyty edycyjne osi
Mode: – Tryb:
Automatic – Automatyczny
Basic – Podstawowy
Advanced – Zaawansowany
Cube – Sześcian
Spacing: – Rozstaw
Divisions: – Podział
Grid lines: – Linie siatki
Subdivision lines: – Podział linii:

Pixel grid lines: – Linie siatki pikselowej:

Link the grid colours – Połącz kolory siatki
Create Preset... – Utwórz zestaw ustawień...
Rename Preset... – Zmień nazwę zestawu ustawień...
Replace Preset... – Zastąp zestaw ustawień...
Delete Preset – Usuń zestaw ustawień...
Manage Presets... – Zarządzaj ustawieniami zdefiniowanymi...
Presets Manager – Menedżer zestawów ustawień...
Create Category... – Utwórz kategorię
Restore Master Presets – Przywróć ustawienia główne zestawu
Restore Master Presets to category – Przywróć ustawienia główne zestawu dla kategorii
Export User Presets... – Eksportuj zestawy ustawień użytkownika...
Import Preset... – Importuj zestaw ustawień...
No new presets were found in the file. – W pliku nie znaleziono żadnych nowych zestawów ustawień.
Revert user changes – Cofnij zmiany wprowadzone przez użytkownika
Filter – Filtr
No filter – Brak filtra
Physical – Fizyczne
Pixel – Piksele

Graph paper – Papier milimetrowy
1cm Square – 1 cm kwadrat
1cm Square with 1mm Divisions – 1 cm kwadrat 1 mm podział
1cm Triangular – 1 cm trójkąt
1cm Triangular with 2mm Divisions – 1 cm trójkąt z podziałem 2 mm
1cm Triangular with 1mm Divisions – 1 cm trójkąt z podziałem 1 mm
Parallel perspective – Perspektywa równoległa
1cm Isometric Cube – -
1cm Trimetric Left (with Planes) – -
1cm Isometric (with Planes) – -
Icons– Ikony
32px 8 Divisions – 32px 8 podziałów
64x32 Pixel Isometric (with Planes) – -

Grid type: – Rodzaj siatki
Standard – Standardowa
Isometric – Izometryczna
2:1 Isometric – 2:1 Izometryczna
Dimetric – Dimetryczna
Oblique – Ukośna
Trimetric left – Trimetria lewa
Trimetric right – Trimetria prawa
Triangular – Trójkątna
Horizontal triangular – Pozioma trójkątna
2:1 Triangular – 2:1 trójkątna
Two axis custom – Standardowe dwie osie
Triangular custom – Standardowa trójkątna

Two axis custom – Domyślne dwie osie
Uniform – Jednolite
Create plane set – Utwórz zestaw płaszczyzn
Fixed aspect ratio – Ustal współczynnik proporcji
First Axis – Pierwsza oś
Second Axis – Druga oś
Up axis – Oś górna
Aspect ratio: – Współczynnik proporcji:
Gutter: – Odstęp: (dosłownie: Rynna)
Additional snapping axis setup – Dodatkowe ustawienia przyciągania osi
Intermediate angles: – Kąty pośrednie
Do not add – Nie dodawaj
Add for constraining – Dodaj by ograniczać
Add for snapping – Dodaj by przyciągać
Intermediate divisions: – Podział pośredni:
Plane perpendicular axis: – Prostopadła oś płaszczyzny:
Horizontal axis: – Oś pozioma:
Vertical axis: – Oś pionowa:
Cube Scale: – Skalowanie sześcianu:
E: Elevation – Podniesienie
O: Orientation – Orientacja
R: Roll – Obrót

Snapshot – Migawka
Add Snapshot – Dodaj migawkę
Delete Snapshot – Usuń migawkę
Restore Snapshot – Przywróć migawkę
New Document from Snapshot – Nowy dokument z migawki
No Snapshot – Nie wybrano migawki
You must nominate a snapshot/history entry before using this mode – Przed użyciem tego trybu musisz wybrać migawkę/stan historii.

Horizontal Guides – Prowadnice poziome
Vertical Guides – Prowadnice pionowe
Remove All Guides – Usuń wszystkie prowadnice
Percent – Procentowo
Column Guides – Kolumny prowadnic
Columns: – Kolumny
Rows: – Wiersze (Szeregi)
Style: – Styl:
Filled – Wypełnione
Outline – Kontury
Margins – Marginesy
Left: – Lewy
Top: – Górny
Right: – Prawy
Bottom: – Dolny
Colour – Kolor
Spread Origin – Punkt początkowy obszaru dokumentu


Efekty warstwy

Gaussian Blur – Rozmycie Gaussowskie

Preserve alpha – Utrzymaj alfa/przezroczystość

Outer Shadow – Cień zewnętrzny
Offset: – Przesunięcie
Intensity: – Intensywność
Fill knocks out shadow – Wypełnienie wycina cień

Inner Shadow – Cień wewnętrzny
Outer Glow – Blask zewnętrzny
Inner Glow – Blask wewnętrzny
Center – Środek
Edge – Krawędź

Outline – Linia konturu
Outside – Na zewnątrz
Inside – Do wewnątrz
Fill style: – Styl wypełnienia:
Scale – Skalowanie

3D – 3D
Depth: – Głębokość:
Soften: – Miękkość:
Profile: – Profil:
Linear: – Liniowo:
Standard profiles: – Domyślne profile:
Remove Profile – Usuń profil
Diffuse: – Światło rozproszone:
Specular – Odblask
Shininess – Połysk
Specular colour: – Kolor odblasku:
Ambient: – Światło otaczające
Ambient colour: – Kolor światła otaczającego:
Light source: – Źródło światła:
Azimuth: – Azymut:
Direction: – Kierunek:
Elevation: – Wysokość:

Bevel/Emboss – Faza/Płaskorzeźba
Emboss – Wytłoczenie
Pillow – Płaskorzeźba

Colour Overlay – Nakładka koloru
Gradient Overlay – Nakładka gradientu
Offset Tool – Narzędzie przesunięcia
Fill Opacity – Krycie wypełnienia
Scale with Object – Skaluj z obiektem
Preserve layer FX – Utrzymaj efekty warstwy


Tryby mieszania

Blend mode – Tryby mieszania
Normal – Zwykły
Passthrough – Przejście bezpośrednie
Darken – Ciemniej
Multiply – Mnożenie
Colour Burn – Ściemnianie lub Dosycenie koloru
Linear Burn – Ściemnianie liniowe
Darker Colour – Ciemniejszy kolor
Lighten – Jaśniej
Screen – Ekran (Mnożenie odwrotności)
Color Dodge – Rozjaśnienie
Add – Dodaj (Dodawanie, Rozjaśnianie liniowe)
Lighter Colour – Jaśniejszy kolor
Overlay – Nakładka
Soft Light – Łagodne światło
Hard Light – Ostre światło
Vivid Light – Światło jaskrawe
Linear Light – Światło liniowe
Pin Light – Światło punktowe
Hard Mix – Mieszanie twarde
Difference – Różnica
Exclusion – Wykluczenie
Subtract – Odejmowanie
Divide – Podziel
Hue – Barwa
Saturation – Nasycenie
Colour – Kolor
Luminosity – Jasność
Average – Średnia
Negation – Wykluczenie lub Negacja
Reflect – Odbicie
Glow – Poświata/Blask
Contrast Negate – Kontrast odwrotny
Erase – Usuń

Blend Ranges – Zakresy mieszania
Blend Options – Opcje mieszania
Coverage Map: – Zasięg mapy:
Blend Gamma: – Mieszaj współczynnik gamma:
Anti-aliasing: – Wygładzanie:
Inherit – Przejmij
Force on – Wymuś włączenie
Force off – Wymuś wyłączenie
Master – Kanał główny
Source Layer Ranges – Zakresy warstwy źródłowej
Underlying Composition Ranges – Zakresy kompozycji poniżej
In: – Wejście
Out: – Wyjście
Linear – Liniowo
Set coverage ramp – Ustaw krzywą zasięgu

Dopasowania

Merge – Scal
Master – Główny
Black Level – Poziom czerni
White Level – Poziom bieli
Gamma – Gamma
Output Black Level – Wyjściowy poziom czerni
Output White Level – Wyjściowy poziom bieli

Tint – Tinta
Picker – Kroplomierz
Hue Shift – Przesunięcie barwy
Saturation Shift – Przesunięcie nasycenia
Luminosity Shift – Przesunięcie jasności
Red – Czerwony
Yellow – Żółty
Green – Zielony
Cyan – Cyjan
Blue – Niebieski
Magenta – Purpura
Brightness – Jasność
Contrast – Kontrast
Posterise – Posteryzacja
Posterise level – Poziom posteryzacji
Vibrance – Jaskrawość
Exposure – Ekspozycja
Shadows – Cienie
Highligts – Podświetlenia
Threshhold – Próg
Output Channel – Kanał wyjściowy
Offset – Przesunięcie
Tonal Range – Zakres tonalny
Midtones – Tony średnie
Preserve Luminosity – Utrzymaj jasność
Proof Profile – Profil próby kolorów
Gamut Check – Kontrola zakresu kolorów
Load LUT... – Wczytaj tablicę LUT...
Infer LUT... – Wydobądź tablicę LUT...
Name:identity – Nazwa:identyfikator
Filter Colour – Barwa filtra
Optical Density – Gęstość optyczna
Highlights Hue – Kolor podświetleń (świateł)
Highlights Saturation – Nasycenie podświetleń (świateł)
Shadows Hue – Kolor cieni
Shadows Saturation – Nasycenie cieni
Balance – Balans
Source Colour Space – Źródłowa przestrzeń kolorów
Destination Colour Space – Docelowa przestrzeń kolorów
Export Persona

Slice Tool – Narzędzie Plasterki
Slice Selection Tool – Narzędzie zaznaczania plasterków
Create Slice – Utwórz plasterek
Export new items only – Eksportuj tylko nowe elementy
Slice (from Layer) – Plasterek (z warstwy)
Revert to auto sized – Wróć do automatycznego wymiarowania
Visible in export – Widoczne podczas eksportu
Make item visible – Ustaw elementy jako widoczne
Edit All Layers – Edytuj wszystkie warstwy
Batch builder: – Przetwarzanie wsadowe:
Continuous – Ciągłość
Select and Export Batch Description builder. The batch description builder will generate supplemental files based on the entire set of files being exported. – -
Export batch description builder – -
Copy export format to clipboard – Kopiuj ustawienia eksportu do schowka
Replace export format from clipboard – Zamień ustawienia eksportu ze schowka
Add export format from clipboard – Dodaj ustawienia eksportu ze schowka
The Slice name is used for creating filenames for the output files – Nazwa plasterka będzie wykorzystana do utworzenia nazw plików wyjściowych
Check to include in "Export Selected" – Zaznacz, by uwzględnić podczas eksportowania
Click to export all formats for this item – Kliknij, aby wyeksportować wszystkie formaty dla tego elementu
Delete selected slice – Usuń wybrane plasterki
Click to export all checked items – Kliknij, by wyeksportować wszystkie zaznaczone elementy

Copy export setup – Kopiuj ustawienia eksportu
Replace export setup – Zamień ustawienia eksportu
Copy export format – Kopiuj format eksportu
Replace export format – Zamień format eksportu
Add export format – Dodaj format eksportu
Create export setup preset... – Utwórz zestaw ustawień zdefiniowanych eksportu...
Delete export setup preset – Usuń zestaw ustawień zdefiniowanych eksportu
Rename export setup preset... – Zmień nazwę zestawu ustawień zdefiniowanych eksportu...

Path – Ścieżka
The slice has duplicate path – Plasterek posiada zduplikowaną ścieżkę
Configure a common path for items exported from this slice – Skonfiguruj wspólną ścieżkę dla elementów eksportowanych z tego plasterka
For quick configuration, you can choose an Export Options preset – W celu szybkiej konfiguracji możesz wybrać ustawienie zdefiniowane opcji eksportu
Choose a size scaling or absolute size for the exported image – Wybierz skalowanie rozmiaru lub rozmiar bezwzględny dla eksportowanego obrazka
Configure additional properties for the exported item, including output filename and custom DPI – Skonfiguruj dodatkowe właściwości dla eksportowanego elementu, w tym nazwę pliku wyjściowego i niestandardowe DPI
Click to export this size – Kliknij, by wyeksportować w tym rozmiarze
Exported DPI: – DPI dla eksportu
The DPI value is used in the exported file, and overrides the DPI of the document. – Wartość DPI używana w eksportowanym pliku, która zastępuje DPI dokumentu.
The user scale is used instead of the exported image scale when forming paths or writing description files. It does not affect the size of the exported image. – Skala użytkownika jest używana zamiast skali eksportowanego obrazka podczas tworzenia ścieżek lub tworzenia opisu plików. Nie wpływa na rozmiar eksportowanego obrazka.
User scale: – Skala użytkownika
Path components: – Parametry ścieżki
Variable – Zmienne
Description – Opis
Document name – Nazwa dokumentu
Name of the document – Nazwa tego dokumentu
Document filename – Nazwa i rozszerzenie dokumentu
Filename of the document – Nazwa i rozszerzenie tego dokumentu
Slice name – Nazwa plasterka
The name of the slice – Nazwa tego plasterka
Scale – Skala
Scale multiplier (if specified, else defaults to 1) – Mnożnik skali (jeśli określono, inaczej domyślnie wynosi 1)
Scale suffix – Sufiks skali
Scale suffix in the form '@2x' (not including 1x scale) – Sufiks skali w formacie '@2x' (nie dotyczy skali 1x)
Width of the exported slice (if specified) – Szerokość eksportowanego plasterka (jeśli zdefiniowano)
Height of the exported slice (if specified) – Wysokość eksportowanego plasterka (jeśli zdefiniowano)
Square size – Format kwadratu
Square size of the exported slice (if specified) – Format kwadratu dla eksportowanych plasterków (jeśli zdefiniowano)
Enter text or drag-drop variable tokens from the available list to form the output path. Note, the file extension will be added automatically. – Wpisz tekst lub przeciągnij i upuść tokeny zmiennych z dostępnej listy, aby utworzyć ścieżkę wyjściową. Uwaga, rozszerzenie pliku zostanie dodane automatycznie.
Enter text or drag-drop variable tokens from the available list to form the common output path. – Wpisz tekst lub przeciągnij i upuść tokeny zmiennych z dostępnej listy, aby utworzyć wspólną ścieżkę wyjściową.
Configure a common path for items exported from this slice – Skonfiguruj wspólną ścieżkę dla elementów eksportowanych z tego plasterka.
User variables: – Zmienne użytkownika:
Value – Wartość
Enter name – Wprowadź nazwę
The following files will either be overwritten or cannot be exported. Untick items to exclude them from export. – Następujące pliki zostaną zastąpione lub nie będzie można ich wyeksportować. Odznacz pozycje, aby wykluczyć te pliki podczas eksportu.
The Slice has duplicate paths – Plasterek ma zduplikowane ścieżki
Filename has been duplicated. The filename will be made unique for export – Nazwa pliku została zduplikowana. Ta nazwa pliku będzie unikalna podczas eksportu
The file path contains prohibited characters. The item cannot be exported. – Ścieżka do pliku zawiera niedozwolone znaki. Nie można wyeksportować elementu.
Click to add new export size – Kliknij, aby dodać nowy rozmiar eksportu
Click to add new export format – Kliknij, aby dodać nowy format eksportu
Click to select a slice – Kliknij, by zaznaczyć plasterek
Shift+Click to toggle slice selection – Shift+kliknięcie, aby przełączyć zaznaczenie plasterków
Drag to create a slice – Przeciągnij, by utworzyć plasterek
Shift to constrain – Sfift, by ograniczyć
Ctrl to create from the centre – Ctrl, by tworzyć od środka
Drag+RightMouse to perform marquee select – Przeciągnij +Prawy klawisz, by utworzyć zaznaczenie markizą
Queries – Zapytania
Captured States – Stany przechwytywania
Add new query – Utwórz nowe zapytanie
Add new captured state – Utwórz nowy stan przechwytywania
Delate state – Usuń stan
Please enter a name for the query. – Proszę wpisać nazwę dla zapytania.
Please enter a name for the captured state. – Proszę wpisać nazwę stanu przechwytywania.
Layer type is – Typ warstwy to
Layer type is not – Typ warstwy nie jest
Layer tag is – Znacznik warstwy jest
Layer tag is not – Znacznik warstwy nie jest
Regular expressions – Wyrażenia regularne
State option – Opcje dla stanów
Visibility changes – Zmiany dla widoczności
Effects changes – Zmiany dla efektów
Scope – Zakres

Pixel Persona

Rectangular Marquee Tool – Narzędzie Zaznaczenie prostokątne
Elliptical Marquee Tool – Narzędzie Zaznaczenie eliptyczne
Row Marquee Tool – Narzędzie Zaznaczenie wierszy
Column Marquee Tool – Narzędzie Zaznaczenie kolumn
Freehand Selection Tool – Narzędzie Zaznaczenie odręczne
Selection Brush Tool – Narzędzie Pędzel zaznaczenia
Flood Select Tool – Narzędzie Zaznaczenie obszaru
Pixel Tool – Narzędzie Tworzenie pikseli
Paint Brush Tool – Narzędzie Pędzel malarski
Erase Brush Tool – Narzędzie Pędzel wymazujący
Flood Fill tool – Narzędzie wypełnienie/zalewanie obszaru
Dodge Brush Tool – Narzędzie Pędzel przyciemniający
Burn Brush Tool – Narzędzie Pędzel rozjaśniający
Smudge Brush Tool – Narzędzie Pędzel smużący
Blur Brush Tool – Narzędzie Pędzel rozmywający
Sharpen Brush Tool – Narzędzie Pędzel wyostrzający

Snap to edges – Przyciągaj do krawędzi
Soft edges – Wygładzone krawędzie
Contiguous – Sąsiadujące
Alternate – Alternatywa/Wybór
Erase – Wymaż
Undo from snapshot – Cofnij z migawki


Select All – Zaznacz wszystko
Deselect – Odznacz
Invert Pixel Selection – Odwróć zaznaczenie pikseli
Select Next – Zaznacz następny
Select Previous – Zaznacz poprzedni
Colour Range – Zakres koloru
Select Reds – Zaznacz czerwienie
Select Greens – Zaznacz zielenie
Select Blues – Zaznacz błękity
Tonal Range – Zakres tonalny
Select Midtones – Zaznacz tony średnie
Select Shadows – Zaznacz cienie
Select Highlights – Zaznacz światła
Select Sampled Colour... – Zaznacz próbkowany kolor
Grow / Shrink... – Rozszerz / Zawęź
Feather... – Wtop...
Smooth... – Wygładź...
Refine Edges... – Popraw krawędź...
Outline... – Kontur...

Refine Selection/Edge – Popraw zaznaczenie/krawędź
Preview Overlay – Podgląd nakładki
Overlay – Nakładka
Black matte – Czarne tło
White matte – Białe tło
Black and white – Czerń i biel
Transparent – Przezroczysta
Matte edges – Otoczka krawędzi
Border width – Szerokość obramowania
Smooth – Wygładzanie
Feather – Wtapianie
Ramp – Rampa
Adjustment Brush – Pędzel korygujący
Matte – Otoczka
Foreground – Pierwszy plan
Background – Tło
Feather – Wtapianie
Output – Dane wyjściowe
Selection – Zaznaczenie
Mask – Maska
New layer – Nowa warstwa
New layer with mask – Nowa warstwa z maską

Assistant Manager – Menedżer asystenta
Enable assistant – Włącz asystenta
Alert when assistant takes an action – Ostrzegaj, gdy asystent podejmie działanie
Take no action – Nie podejmuj działania
Painting with no layer selected: – Malowanie bez wybrania warstwy
Add new pixel layer and paint – Dodaj nową warstwę pikseli i maluj
Erasing from vector layers: – Wymazywanie na warstwie wektorowej
Place mask layer inside and erase – Umieść wewnątrz maskę i wymazuj
Rasterise layer and erase – Rasteryzuj warstwę i wymazuj
Other brushes on vector layers: – Inne pędzle na wektorowych warstwach
Rasterise layer and apply brush – Rasteryzuj warstwę i zastosuj pędzel
Brush tool sharing: – Dzielenie ustawień pędzla
Smart sharing between tools – Inteligentne dzielenie pomiędzy narzędziami
Brush shared between all tools – Dzielenie ustawień pędzla pomiędzy wszystkimi narzędziami
Applying filters to vector layers: – Użycie filtrów do wektorowych warstw
Rasterise layer and apply filter – Rasteryzuj warstwę i zastosuj filtr
Adding adjustment layer to selection: – Dodawanie dopasowania do zaznaczenia
Add adjustment as child layer – Dodaj dopasowanie jako warstwę podrzędną
Add adjustment as a new layer – Dodaj dopasowanie jako nową warstwę
Adding mask layer to selection: – Dodawanie maski do zaznaczenia
Add mask as child layer – Dodaj maskę jako warstwę podrzędną
Add mask as new layer – Dodaj maskę jako nową warstwę
Document Contains Missing Fonts – Dokument zawiera fonty, które nie zostały dołączone
Move data entry – Parametry przemieszczenia
Object creation data entry – Parametry tworzonego obiektu

Live perspective – Aktywna perspektywa
Destination – Cel
Source – Źródło
Planes – Płaszczyzny
Single plane – Pojedyncza płaszczyzna
Dual plane – Podwójna płaszczyzna
Mesh Warp – Siatka wypaczania
Make the destination mesh match the source mesh – Dopasuj siatkę docelową do siatki źródłowej
Reset both meshes – Zresetuj obie siatki